Najbolj aktualna vprašanja kongresa ASCO GI 2024

Se obeta nov standard zdravljenja neoperabilnega hepatocelularnega raka? Kako geografska lega vpliva na izide zdravljenja operabilnega raka želodca? Kako bi še lahko zdravili ploščatocelični karcinom požiralnika? Bo neoadjuvantna terapija odpravila potrebo po operaciji pri raku debelega črevesa in danke? Zbrali smo rezultate raziskav EMERALD-1, MATTERHORN, SKYSCRAPER-08 in NEST-1.

Zdravljenje raka trebušne slinavke s kemoterapevtsko shemo NALIRIFOX

Preberite o rezultatih raziskave, ki je vključevala 770 bolnikov z razsejanim rakom trebušne slinavke. Kako učinkovito je zdravljenje teh bolnikov s kemoterapijo po shemi NALIRIFOX v primerjavi z ustaljeno kemoterapijo po shemi gemcitabin-nabpaklitaksel v prvem redu? Raziskavo NAPOLI 3 povzema dr. Matej Horvat, dr. med., spec. internistične onkologije z Oddelka za onkologijo UKC Maribor.

Dve veliki imeni o najpomembnejših temah z ASCO GU

Poročali so o dolgoročnih rezultatih zdravljenja raka ledvičnih celic v prvem redu s kombinacijo ZIKT in tudi o intenzifikaciji zdravljenja raka prostate s kombinacijo zaviralcev ARPI in PARP. Dva mednarodno priznana strokovnjaka, prof. dr. Neeraj Agarwal, dr. med., in dr. Jeanny Aragon-Ching, dr. med., sta predstavila podrobnosti teh in številnih drugih novosti.

Smernice za obravnavo RCC: kako praksa sledi priporočilom?

Kako uspehe nefrektomij, ki veljajo za temelj zdravljenja lokaliziranega raka ledvičnih celic (RCC), dopolnjuje sistemska terapija? Kako vse boljše razumevanje kontrolnih točk imunskega sistema spreminja klinično prakso? Kaj pa sledenje bolnikov po končanem zdravljenju? Osvežite znanje s kratkim kvizom.

Najodmevnejše tri raziskave

V sodelovanju z Valentino Jerič Horvat, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana smo zbrali podatke raziskav, ki so bile med najbolj citiranimi po kongresu ASCO GU. Kako lahko rezultati analiz CONTACT-02, AMBASSADOR in GETUG-AFU 18 klinikom olajšajo odločitve pri zdravljenju bolnikov z rakom prostate in urotelija?

Prvih 40 bolnic z rakom jajčnikov in znanim statusom HRD

Onkološki inštitut Ljubljana je v redno klinično prakso vpeljal hišno metodo za odkrivanje okvar homologne rekombinacije (HRD) pri bolnicah z rakom jajčnikov. Znan. svet. dr. Srdjan Novaković, univ. dipl. biol. in spec. lab. med. gen., vodja Oddelka za molekularno diagnostiko, je predstavil prve rezultate testiranja. Kakšne so možnosti nadgradnje obstoječih dosežkov molekularnogenetskega odkrivanja biomarkerjev?

Kaj prinaša nova možnost testiranja po diagnozi raka jajčnikov?

Kako odkrivanje okvar homologne rekombinacije pri bolnicah z rakom jajčnikov vpliva na načrtovanje njihovega zdravljenja? Kako se spreminjajo izidi zdravljenja raka jajčnikov, ki ima najslabšo prognozo med ginekološkimi raki? Odgovarja doc. dr. Erik Škof, dr. med., spec. internistične onkologije.

Premiki v prvi liniji zdravljenja DVCBL

Utečena shema zdravljenja DVCBL v prvi liniji se po dveh desetletjih spreminja. Novost pozdravlja Milica Miljković, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana, ki razlaga, katerim skupinam bolnikov bo sprememba prinesla največjo dobrobit in kaj ta pomeni za njihove izide. Kaj bi v bodoče lahko spreminjalo izbiro zdravljenja? Katere novosti še lahko najdemo v letos posodobljenih smernicah?

Je kaj novega z ASH 2023? Veliko!

V prispevku Gaja Cvejić Vidali, dr. med., spec. hematologije z UKC Ljubljana predstavlja klinično najzanimivejše rezultate raziskav s področja AML, MDS, KLL in DP. Med nagrajenimi predavanji je bilo na minulem kongresu najbolj navdušujoče predavanje o skupini motenj anti-PF4.

Kratek pregled zanimivosti s kongresa EMUC23

Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled je pregledal vsebino letošnjega Evropskega multidisciplinarnega kongresa o uroloških rakih (EMUC), ki je potekal novembra v Franciji. Izbral in predstavil je informacije, ki bi lahko zlasti urologom olajšale odločitve v vsakodnevni praksi.

ZIKT v zdravljenju resektabilnega NDRP

Zbrali smo podatke raziskav, ki so proučevale, kako dodatek zaviralcev imunskih kontrolnih točk (ZIKT) k standardnemu zdravljenju resektabilnega NDRP podaljša čas do ponovitve bolezni in izboljša preživetje bolnikov. Katere dileme v zdravljenju še niso razjasnjene? Podatke je strnila Aleksandra Sokolova, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Katere novosti je prispeval SABCS 2023?

Dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. internistične onkologije in interne medicine z OI Ljubljana je izbrala nekaj poudarkov nedavno zaključenega simpozija San Antonio Breast Cancer. Katere nove terapevtske strategije in kateri rezultati kliničnih preskušanj so zaznamovali letošnje leto na področju zgodnjega in razsejanega raka dojk?

ESMO 2023 v znamenju pljučnega raka

Asist. mag. Mojca Unk, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta pravi, da je ESMO odmeval z novostmi v zdravljenju pljučnega raka. Komentirala je raziskave ALINA, PACIFIC-6, LIBRETTO-631, MARIPOSA in MARIPOSA-2, PAPILLON, DeLLphi-301 ter CheckMate-77T in KEYNOTE-671. Za slednji dve pravi, da odpirata več novih vprašanj kot prinašata odgovorov.

Rak prostate: izpostavljeno na ESMO 2023

Preberite najpomembnejše in strnjene rezultate kliničnih raziskav PSMAfore, ENZA-p, KEYNOTE-641 in EMBARK. Zanimanja so deležni tudi dokazi učinkovitosti adjuvantne radioterapije v primerjavi s spremljanjem in reševalno radioterapijo ob biokemični ponovitvi bolezni. Kateri pristop po radikalni prostatektomiji zagotavlja boljše izide?

Kako izguba bolnika vpliva na nas?

Kako se zdravstveni delavci spoprijemamo z doživljanjem izgube, ki jo včasih prinaša boj z rakom? Ali tudi mi žalujemo za svojimi bolniki? Odgovore je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe iskala mag. Andreja Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klinične psihologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Rastoča vloga transplantacijske onkologije

Transplantacijska onkologija lahko koristi izbranim bolnikom s hepatoceličnim rakom. Ker pomemben delež jeter slovenskih darovalcev izvozimo v evropsko mrežo Eurotransplant, teh potencialov zaenkrat ne izkoriščamo, opozarja prof. dr. Blaž Trotovšek, dr. med., spec. abdominalne in splošne kirurgije s KO za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana.

Neoadjuvantno zdravljenje melanomov

Predstavljamo podatke devetih študij v teku in njihove prve oziroma zadnje analize, ki preučujejo neoadjuvantno zdravljenje akralnega, sluzničnega in kožnega melanoma. Informacije je strnila Katja Leskovšek, dr. med., z OI Ljubljana. 

ESMO 2023: težko pričakovani rezultati

Ali dodatek zaviralca PD-1 h kombinirani kemoterapiji pred operacijo in po njej izboljša izide zdravljenja pri bolnikih z operabilnim rakom želodca ali ezofagogastričnega stika? Na to vprašanje sta odgovarjali klinični raziskavi faze III MATTERHORN in KEYNOTE-585. Povzeli smo njune glavne ugotovitve.

Stereotaktična radiokirurgija možganskih zasevkov po letu 2020

Asist. dr. Marija Skoblar Vidmar, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo, je predstavila triletne izkušnje Onkološkega inštituta Ljubljana z inovativno tehnologijo stereotaktične radiokirurgije. Ta omogoča hitro in natančno monoizocentrično obsevanje multiplih možganskih metastaz – teorija govori celo o njihovem neomejenem številu.

Zadnje novosti v zdravljenju kožnih tumorjev

Na ESMO so predstavili nove podatke o zdravljenju ploščatoceličnega raka kože, kožnega melanoma v napredovalem stadiju in melanoma z zasevki v možganih. Katera nova spoznanja prinašajo podatkih izbranih petih raziskav?

SBRT ali kirurško zdravljenje zgodnjega raka pljuč?

Ali bi lahko tudi operabilne bolnike z zgodnjim rakom pljuč zdravili s SBRT? Kakšni so rezultati za bolnike in zakaj odgovor ni tako enostaven, je razložila doc. dr. Karmen Stanič, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Trendi v diagnostiki pljučnega raka

Kako postaviti natančno diagnozo, ko se s preiskavami odkriva vse več manjših lezij v pljučih? Katere novejše tehnike imajo največji potencial za uporabo? Odgovore so iskali na Golniškem simpoziju, izzive diagnostike v prihodnosti je nakazal doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec. pnevmologije.

Kaj bo spreminjalo klinično prakso po kongresu EHA?

Rezultati predstavljenih raziskav letošnjega kongresa EHA so pomembni za preživetje bolnikov s kronično limfocitno levkemijo in diseminiranim plazmocitomom ter amiloidozo lahkih verig, obetajo pa tudi spremembe in dopolnitve smernic. Kongres je spremljala prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s SB dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Kako do najprimernejših odločitev o zdravljenju?

Evropski projekt 4D PICTURE, pri katerem sodeluje tudi OI Ljubljana, s pomočjo umetne inteligence in baz podatkov iz različnih držav razvija napredno prognostično orodje za sprejemanje odločitev v onkološkem zdravljenju. Njegove cilje predstavlja doc. dr. Barbara Perić, dr. med., spec. splošne kirurgije z OI Ljubljana.

Napoved izboljšanih izidov zdravljenja napredovalega urotelijskega raka

Zaradi omejene in relativno slabo učinkovite dosedanje možnosti prvolinijskega zdravljenja napredovalega urotelijskega karcinoma se raziskave usmerjajo k iskanju novih pristopov. Spodbudne rezultate je nedavno pokazal enfortumab vedotin, ki so ga proučevali v monoterapiji oziroma v kombinaciji s pembrolizumabom.

Rak dojk: izpostavljeno na kongresu ESMO 2023

Na kratko povzemamo rezultate raziskav TROPION-Breast01, BEGONIA in MonarchE ter še dve odmevni kongresni sporočili. Prvo govori o dolgoročni izpostavljenosti onesnaženemu zraku kot tveganju za nastanek raka dojk, drugo pa o učinkih kratkotrajnega posta na kakovost življenja bolnikov.

Kam nas usmerjajo analize domače klinične prakse?

Raziskave iz realnega sveta ne morejo nadomestiti randomiziranih kliničnih raziskav, jih pa pomembno dopolnjujejo. Na četrtem regionalnem kongresu internistične onkologije REKONIO so raziskovalci Onkološkega inštituta Ljubljana predstavili nove podatke, ki prispevajo zalet zdravljenju zlasti trojno negativnega raka dojk.

ESMO 2023: prve odmevne raziskave v tarčnem zdravljenju

Predstavljamo še nekaj rezultatov raziskav zdravljenja napredovalega nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP), tako tiste, ki obetajo spremembe v klinični praksi, kot tiste, ki niso dosegli pričakovanj. Kakšne koristi so ugotovili v raziskavah ATTLAS, PAPILLON in TROPION-Lung01?

Kako razpok tumorja med delno nefrektomijo vpliva na prognozo?

Doc. dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, FEBU, je prvi avtor raziskave, nedavno objavljene v publikaciji Radiology and Oncology. Gre za analizo prvih 100 delnih nefrektomij, opravljenih z robotsko asistirano kirurgijo na KO za urologijo UKC Ljubljana, v kateri so raziskovali specifičen kirurški zaplet. Kako lahko ugotovitve usmerjajo prakso?

Veliki jezikovni modeli v hematoonkologiji?

Povsem razumno je pričakovati, da bodo v prihodnosti veliki jezikovni modeli, kot je ChatGPT, imeli svojo vlogo tudi v znanstvenoraziskovalnem in kliničnem delu v (hemato)onkologiji. Kakšne so možnosti uporabe? Katere dileme ostajajo odprte in kakšne so možnosti za njihovo razrešitev?

Kolikšen naj bo rob reekscizije kožnega melanoma?

Razmah sistemske terapije v zdravljenju kožnega melanoma postavlja vlogo kirurgije v nove okvire in obeta spremembe. Kakšne bodo te? Nekaj usmeritev se nadejamo od mednarodne raziskave MelMarT-II. O raziskavi, ki je nedavno dosegla pomemben mejnik, piše doc. dr. Barbara Perić, dr. med.

Pet dni za dopolnilno obsevanje po operaciji raka dojk

Kako daleč lahko gremo z zmanjševanjem števila obsevalnih odmerkov ob povečanju dnevne doze? Doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta Ljubljana, piše o dokazih, ki so povzročili prelomnico v pooperativnem obsevanju raka dojk.

Tekočinska biopsija: kdaj in zakaj v teoriji in praksi

Katere so prednosti uporabe tekočinske biopsije? Kako jo umeščamo v diagnostično obravnavo in pri katerih bolnikih? Informacije je strnil prim. Izidor Kern, dr. med., spec. patologije s Klinike Golnik.

Cilj je preprečiti nastanek raka debelega črevesa pri bolnikih s KVČB

Kronična vnetna črevesna bolezen je pomemben dejavnik tveganja za nastanek raka debelega črevesa in ima močan vpliv na potek bolezni ter izhod bolnikov. Zakaj se zunaj gastroenterologije še vedno premalo pogovarjamo o teh povezavah? Aktualnosti iz literature in klinične prakse je zbrala prim. asist. Cvetka Pernat, dr. med., spec. interne medicine in gastroenterologije.

Neoadjuvantno zdravljenje melanomov

Predstavljamo podatke devetih študij v teku in njihove prve oziroma zadnje analize, ki preučujejo neoadjuvantno zdravljenje akralnega, sluzničnega in kožnega melanoma. Informacije je strnila Katja Leskovšek, dr. med., z OI Ljubljana. 

O novih dokazih skozi vprašanja in odgovore

Vabljeni k reševanju kviza, ki ga je recenziral Borut Gubina, dr. med., iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled. Skozi kviz predstavljamo izsledke nedavnih raziskav o dejavnikih tveganja za raka prostate in o krhkosti kosti bolnikov ob uvedbi ADT, izide glede na izbiro zdravljenja pri lokaliziranem raku prostate, pa tudi najboljše prakse aktivnega spremljanja.

Rastoča vloga transplantacijske onkologije

Transplantacijska onkologija lahko koristi izbranim bolnikom s hepatoceličnim rakom. Ker pomemben delež jeter slovenskih darovalcev izvozimo v evropsko mrežo Eurotransplant, teh potencialov zaenkrat ne izkoriščamo, opozarja prof. dr. Blaž Trotovšek, dr. med., spec. abdominalne in splošne kirurgije s KO za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana.

Protibolečinsko obsevanje kosti je zelo učinkovito

Protibolečinski učinek obsevanja je enako dober ne glede na število obsevalnih odmerkov ali izbrano obsevalno tehniko, je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe poudarila doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo iz Sektorja za radioterapijo OI Ljubljana.

Zdravniki brez meja?

Na letošnjem kongresu ASCO so na posebni seji razpravljali tudi o postavljanju meja in preprečevanju izgorelosti. Kako iskati ravnovesje med poklicem in prostim časom, kdaj reči ne dodatnim obveznostim in kako vzpostaviti primeren odnos z bolniki z rakom, ki terjajo vse več pozornosti?

SBRT jeter: pregled napredka zadnjih petih let

Kaj so prednosti stereotaktične radioterapije jetrnih metastaz in primarnih jetrnih tumorjev? Kakšne izzive prinaša ta metoda? Kako se rezultati njenega izvajanja na OI Ljubljana primerjajo s podatki iz literature? Odgovore so strnile tri specialistke onkologije z radioterapijo: izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., Nina Boc, dr. med., in mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr. med.

ASCO 2023: Pet za klinično prakso pomembnih raziskav

Vodja ekipe za obravnavo urogenitalnih rakov na OI Ljubljana, izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., spec. internistične onkologije, je predstavil rezultate izbranih kliničnih raziskav faze III z letošnjega kongresa ASCO. Kaj nas učijo in kam usmerjajo stroko pri zdravljenju raka sečnega mehurja, raka ledvičnih celic in raka prostate?

Izbira optimalne terapije glede na mesto primarne bolezni

Dosedanji dokazi o učinkovitosti zdravljenja glede na mesto primarnega raka debelega črevesa ali danke odpirajo številna vprašanja. Vodja Enote za internistično onkologijo UKC Maribor dr. Matej Horvat, dr. med., spec. internistične onkologije, je predstavil raziskavo PARADIGM, ki je prispevala nekaj odgovorov.

Prispevki Onkološkega inštituta Ljubljana na ASCO 2023

Tanja Ovčariček, dr. med., doc. dr. Erika Matos, dr. med., Maša Auprih, dr. med., dr. Simona Borštnar, dr. med., Eva Godina, dr. med., in doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., so imena, ki jih najdemo med sodelujočimi avtorji na letošnjem kongresu ASCO. Zbrali smo povzetke njihovega raziskovalnega dela s področja zdravljenja raka dojk.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.