Po progresu na dolgotrajnem zdravljenju z zaviralci BTK in BCL2

Kljub izboljšanju preživetja bolnikov s KLL v zadnjem desetletju ostajajo dileme glede zdravljenja ob progresu bolezni. Prav temu je bil namenjen tudi sklop predavanj na sestanku International workshop on CLL (iwCLL), ki je potekal oktobra v Bostonu. Piše: Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Preberi članek
INDUSTRIJSKA NOVICA: Nova formulacija zdravila akalabrutinib na pozitivni listi zdravil

Akalabrutinib tablete, nova formulacija zdravila akalabrutinib (Calquence), so od 31. januarja 2024 razvrščene na pozitivno listo zdravil.

Trenutni izzivi v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Prof. dr. Roman Hájek, dr. med., spec. interne medicine, internistične onkologije in hematologije, predstojnik KO za hematoonkologijo Univerzitetne bolnišnice Ostrava, je na mednarodnem dogodku GLOBSEC skupaj z drugimi strokovnjaki in odločevalci razpravljal o razlikah v zdravljenju raka po evropskih državah. Izpostavlja, kaj je v dobi bispecifičnih protiteles in CAR-T ključno za optimalno obravnavo bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 

Možnosti zdravljenja starejših ali nefit bolnikov s KLL v dobi tarčnih zdravil

V dobi tarčnih zdravil mora odločitev o zdravljenju starejših in/ali nefit bolnikov s KLL izhajati iz ravnovesja med učinkovitostjo, varnostjo in vplivom pridruženih bolezni, da se zagotovi najboljši pristop za izboljšanje kakovosti življenja in doseganje pričakovane življenjske dobe. O tem smo oktobra razpravljali tudi na sestanku iwCLL v Bostonu. Piše: Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota.

Kako izguba bolnika vpliva na nas?

Kako se zdravstveni delavci spoprijemamo z doživljanjem izgube, ki jo včasih prinaša boj z rakom? Ali tudi mi žalujemo za svojimi bolniki? Odgovore je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe iskala mag. Andreja Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klinične psihologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Bispecifična protitelesa pri zdravljenju plazmocitoma

Katera zdravila so že na trgu in katera prihajajo? V preglednici predstavljamo ključna klinična preskušanja in strnjene podatke o neželenih učinkih zdravljenja osmih humaniziranih bispecifičnih protiteles.

V letu 2020 precejšen manko novih diagnoz pri hematoloških rakih

Register raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana je konec oktobra objavil podatke o bremenu raka v letu 2020, prvem letu epidemije covida-19. Koliko je bilo odkritih rakov glede na pričakovano število novih primerov? Ali so se uresničile napovedi?

Po progresu na dolgotrajnem zdravljenju z zaviralci BTK in BCL2

Kljub izboljšanju preživetja bolnikov s KLL v zadnjem desetletju ostajajo dileme glede zdravljenja ob progresu bolezni. Prav temu je bil namenjen tudi sklop predavanj na sestanku International workshop on CLL (iwCLL), ki je potekal oktobra v Bostonu. Piše: Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Kaj bo spreminjalo klinično prakso po kongresu EHA?

Rezultati predstavljenih raziskav letošnjega kongresa EHA so pomembni za preživetje bolnikov s kronično limfocitno levkemijo in diseminiranim plazmocitomom ter amiloidozo lahkih verig, obetajo pa tudi spremembe in dopolnitve smernic. Kongres je spremljala prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s SB dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Izbrano in odmevno

Predstavljamo še nekaj izstopajočih raziskav o zdravljenju Hodgkinovega limfoma, akutne limfoblastne levkemije, akutne mieloične levkemije, akutne promielocitne levkemije in kronične levkocitne levkemije s kongresa EHA.

Vidnejše raziskave na področju krvnih rakov

Na letošnjem kongresu ASCO je bilo predstavljenih več izsledkov kliničnih raziskav, ki nosijo velik potencial za spreminjanje klinične prakse v prihodnje. Največ obetajo CAR-T-celične terapije, spodbudni pa so tudi izsledki raziskave z zaviralcem imunskih nadzornih točk.

Zdravniki brez meja?

Na letošnjem kongresu ASCO so na posebni seji razpravljali tudi o postavljanju meja in preprečevanju izgorelosti. Kako iskati ravnovesje med poklicem in prostim časom, kdaj reči ne dodatnim obveznostim in kako vzpostaviti primeren odnos z bolniki z rakom, ki terjajo vse več pozornosti?

Veliki jezikovni modeli v hematoonkologiji?

Povsem razumno je pričakovati, da bodo v prihodnosti veliki jezikovni modeli, kot je ChatGPT, imeli svojo vlogo tudi v znanstvenoraziskovalnem in kliničnem delu v (hemato)onkologiji. Kakšne so možnosti uporabe? Katere dileme ostajajo odprte in kakšne so možnosti za njihovo razrešitev?

Revolucija zdravljenja s PKMC

Z današnjimi zdravili lahko omogočimo presaditev s krvotvornimi matičnimi celicami (PKMC) tistim bolnikom, ki jim to zdravljenje najbolj koristi. Vstopili smo v novo ero zdravljenja, ki temelji na preprečevanju bolezni gostitelja proti presadku (GVHD), varnosti in kvaliteti ter izboljšanju preživetja bolnikov s krvnimi obolenji, razlaga Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Študija REACH: slovenske izkušnje zdravljenja GVHD

Še nikoli do zdaj pri PKMC ni bilo toliko napredka v terapiji in izboljšanju preživetja kot zadnja leta, predvsem na račun zdravljenja GVHD. Na 49. letnem srečanju Evropske skupine za transplantacije (EBMT) smo predstavili tudi lastne izkušnje zdravljenja z ruksolitinibom pri najtežji skupini bolnikov z endotelijsko disfunkcijo po PKMC. Piše Polona Novak, dr. med.

Kaj je odmevalo na ASH o zdravljenju KLL?

Na kongresu so bili prvič predstavljeni podatki o učinkovitosti zdravljenja zaviralcev BTK v primerjavi z venetoklaksom pri zdravljenju bolnikov s kronično limfocitno levkemijo (KLL) ali majhnim limfocitnim limfomom. Ključne ugotovitve raziskave je povzela Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota, ki je kongres spremljala v živo.

Še nekaj vidnejših raziskav

Pripravili smo strnjen pregled še nekaterih izstopajočih raziskav o zdravljenju krvnih rakov, ki so bili predstavljeni na nedavnem kongresu ASH. Katere so pomembne novosti v zdravljenju kronične limfocitne levkemije, kronične mieloične levkemije, limfoma plaščnih celic in velikoceličnega limfoma B po ocenah mednarodnih strokovnjakov?

(Ne)restriktivna dieta pri preprečevanju okužb po PKMC

Kakšen učinek ima nevtropenična dieta na pojav okužb pri bolnikih po presaditvi krvotvonih matičnih celic (PKMC)? Ali obstajajo razlike med restriktivno in nerestriktivno dieto v stopnji infekcij in pojavu boleznii presadka proti gostitelju? Odgovor so iskali italijanski raziskovalci v multicentrični randomizirani raziskavi.

Ali zdravljenje KML s TKI povečuje tveganje za nastanek drugih rakov?

Skupaj z izboljšanim preživetjem bolnikov s kronično mieloično levkemijo (KML) so se pojavile tudi skrbi glede dolgotrajne toksičnosti zdravljenja z inhibitorji tirozin kinaz (TKI). Da bi razjasnili to vprašanje, so opravili več opazovalnih raziskav. Piše doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}