ASCO GU 2024: komentar najpomembnejših rezultatov

Srečanje ASCO GU je v manjši meri postreglo z izsledki raziskav, ki bi hipoma spreminjale klinično prakso na področju raka prostate. Kljub temu je v marsičem ponudilo bolj poglobljeno razumevanje zdravljenja te bolezni. Piše dr. Luka Čavka, dr. med., z Oddelka za onkologijo UKC Maribor.

Preberi članek
Učinkovito obvladovanje tumorja je ključno

Povzetek značilnosti zdravila Xtandi kapsule in tablete

Raziskave, ki so zaznamovale leto 2023

Na področju zdravljenja urogenitalnih rakov je letošnje leto prineslo precej prelomnic. Kateri dokazi so najbolj odmevali? Preberite strnjen povzetek glavnih ugotovitev raziskav PSMAfore, EMBARK, TALAPRO, PROpel in EV-302/KEYNOTE-A39.

Kratek pregled zanimivosti s kongresa EMUC23

Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled je pregledal vsebino letošnjega Evropskega multidisciplinarnega kongresa o uroloških rakih (EMUC), ki je potekal novembra v Franciji. Izbral in predstavil je informacije, ki bi lahko zlasti urologom olajšale odločitve v vsakodnevni praksi.

Kaj lahko v naslednjih letih pričakujemo pri presejanju za RP?

Je enotna evropska strategija organiziranega presejanja za raka prostate (RP) mogoča? Na kongresu EMUC23 je priznani prof. Hendrik Van Poppel, dr. med., spec. urologije iz Belgije poudaril, da smo ji vse bližje. Predstavil je projekt PRAISE-U, ki oblikuje evropski algoritem za zgodnje odkrivanje RP. Kako bodo ideje izvedljive pri nas?

Kako na izid zdravljenja z ZINT vpliva spol bolnika?

V publikaciji Journal of Cancer Research and Clinical Oncology so objavili sistematični pregled in metaanalizo razlik v preživetju bolnikov z napredovalim ali metastatskim rakom urotelija glede na spol. Se tehtnica boljših izidov ob zdravljenju z zaviralci imunskih nadzornih točk (ZINT) preveša k moškim ali ženskam?

Specializirano paliativno oskrbo potrebuje le petina bolnikov

Medicina zmore veliko, ali si tega želi tudi bolnik? Asist. mag. Mateja Lopuh, dr. med., vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo SB Jesenice, je spregovorila o tem, kako se paliativni način razmišljanja, drugačen način razmišljanja, vpeljuje v slovenski medicinski prostor.

Napovedujejo se izboljšani izhodi zdravljenja cRCC

Spodbudni rezultati raziskave LITESPARK-005 so del širše iniciative, s katero stroka raziskuje učinkovitost in varnost zaviralcev HIF-2α pri bolnikih s svetloceličnim rakom ledvic (cRCC). Kljub učinkoviti trenutni terapiji pri večini bolnikov bolezen sčasoma napreduje. Kako bomo glede na nove dokaze v prihodnje zmanjševali tveganje napredovanja?

Kako bomo zdravili mUC po kongresu ESMO 2023

Dve klinični raziskavi, ki sta na kongresu ESMO prispevali prebojne nove dokaze v zdravljenju metastatskega urotelnega karcinoma (mUC), je predstavila asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z Onkološkega inštituta Ljubljana. V komentarju je poudarila pomen obvladovanja toksičnosti in premišljenega izbora bolnikov.

Rak prostate: izpostavljeno na ESMO 2023

Preberite najpomembnejše in strnjene rezultate kliničnih raziskav PSMAfore, ENZA-p, KEYNOTE-641 in EMBARK. Zanimanja so deležni tudi dokazi učinkovitosti adjuvantne radioterapije v primerjavi s spremljanjem in reševalno radioterapijo ob biokemični ponovitvi bolezni. Kateri pristop po radikalni prostatektomiji zagotavlja boljše izide?

Odkrivanje klinično pomembnih različic genov v citoloških vzorcih zasevkov

Na kongresu ESMO je z objavo sodelovala tudi raziskovalna skupina Onkološkega inštituta Ljubljana pod vodstvom asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine. Predstavili so rezultate genotipizacije somatskih mutacij iz aspiracijskih vzorcev zasevkov raka prostate.

O vse vidnejši vlogi radioligandnega zdravljenja

Medtem ko je na lanskem kongresu ESMO odmevala raziskava VISON, se je letos med kongresnimi vrhunci znašla raziskava PSMAfore, ki utrjuje vlogo radiofarmakov pri zdravljenju razsejanega proti kastraciji odpornega raka prostate. Katera so odprta vprašanja po objavi novih rezultatov?

Kako razpok tumorja med delno nefrektomijo vpliva na prognozo?

Doc. dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, FEBU, je prvi avtor raziskave, nedavno objavljene v publikaciji Radiology and Oncology. Gre za analizo prvih 100 delnih nefrektomij, opravljenih z robotsko asistirano kirurgijo na KO za urologijo UKC Ljubljana, v kateri so raziskovali specifičen kirurški zaplet. Kako lahko ugotovitve usmerjajo prakso?

Napoved izboljšanih izidov zdravljenja napredovalega urotelijskega raka

Zaradi omejene in relativno slabo učinkovite dosedanje možnosti prvolinijskega zdravljenja napredovalega urotelijskega karcinoma se raziskave usmerjajo k iskanju novih pristopov. Spodbudne rezultate je nedavno pokazal enfortumab vedotin, ki so ga proučevali v monoterapiji oziroma v kombinaciji s pembrolizumabom.

Odprta vprašanja pri zdravljenju bolnikov z rakom ledvic

Zdravljenje bolnikov z napredovalim rakom ledvičnih celic (RCC) se je v zadnjem času pomembno izboljšalo, a še vedno ostaja izziv in odpira kompleksna vprašanja. Kakšno vlogo ima trojna terapija pri RCC? Kakšno naj bo dopolnilno zdravljenje po nefrektomiji? Kaj pa uspeh inhibicije HIF‐2α in ponovnega zdravljenja RCC z zaviralci imunskih nadzornih točk?

Hitri test ob skodelici kave

Tokratni kviz se dotika štirih vidikov odkrivanja in obravnave lokaliziranega raka prostate. Preverite, kako pitje kave in vnos vitaminov vplivata na razvoj klinično pomembne bolezni, kakšno naj bo sistematično presejanje za mlajše moške in kako glede na konsenz EAU obravnavati bolnike z majhnim tveganjem. Vsebino je recenziral Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled.

Protibolečinsko obsevanje kosti je zelo učinkovito

Protibolečinski učinek obsevanja je enako dober ne glede na število obsevalnih odmerkov ali izbrano obsevalno tehniko, je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe poudarila doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo iz Sektorja za radioterapijo OI Ljubljana.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}