Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju urogenitalnih rakov.

ASCO GU 2024: komentar najpomembnejših rezultatov

Srečanje ASCO GU je v manjši meri postreglo z izsledki raziskav, ki bi hipoma spreminjale klinično prakso na področju raka prostate. Kljub temu je v marsičem ponudilo bolj poglobljeno razumevanje zdravljenja te bolezni. Piše dr. Luka Čavka, dr. med., z Oddelka za onkologijo UKC Maribor.

EMBARK na ASCO GU 2024: MFS po prekinitvi zdravljenja

Znano je, da zdravljenje z  enzalutamidom v kombinaciji z odtegnitvijo androgenov (ADT) ali enzalutamidom v monoterapiji statistično in klinično pomembno izboljša preživetje brez metastaz (MFS) v primerjavi s placebom in ADT pri bolnikih z velikim tveganjem za biokemično ponovitev raka prostate. V povzetku, predstavljenem na kongresu ASCO GU 2024, so predstavili rezultate MFS po prekinitvi zdravljenja pri 37. tednu.

Dve veliki imeni o najpomembnejših temah z ASCO GU

Poročali so o dolgoročnih rezultatih zdravljenja raka ledvičnih celic v prvem redu s kombinacijo ZIKT in tudi o intenzifikaciji zdravljenja raka prostate s kombinacijo zaviralcev ARPI in PARP. Dva mednarodno priznana strokovnjaka, prof. dr. Neeraj Agarwal, dr. med., in dr. Jeanny Aragon-Ching, dr. med., sta predstavila podrobnosti teh in številnih drugih novosti.

Natančnost mpMRI za presejanje raka prostate pri moških po 45. letu

Z vprašanjem natančnosti multiparametrične magnetne resonance (mpMRI) pri mlajših moških z vrednostmi PSA nad 3 ng/mL se je ukvarjala nemška raziskava PROBASE, ki se je znašla med najbolj branimi aktualnimi objavami publikacije European Urology. Rezultati so ponudili nekaj usmeritev, kdaj in kako preiskavo umestiti v presejanje za raka prostate.

Smernice za obravnavo RCC: kako praksa sledi priporočilom?

Kako uspehe nefrektomij, ki veljajo za temelj zdravljenja lokaliziranega raka ledvičnih celic (RCC), dopolnjuje sistemska terapija? Kako vse boljše razumevanje kontrolnih točk imunskega sistema spreminja klinično prakso? Kaj pa sledenje bolnikov po končanem zdravljenju? Osvežite znanje s kratkim kvizom.

Srčno-žilni zapleti pri bolnikih z rakom prostate

Preberite ugotovitve ameriške raziskave, ki je iskala vzporednice med napredovanjem raka prostate in srčno-žilnimi zapleti prek ugotavljanja izražanja genov. Povzetku smo dodali tabelo, ki ponazarja pojavnost srčno-žilnih zapletov pri bolnikih s proti kastraciji odpornim rakom prostate, zdravljenih z antiandrogeni.

Trojna terapija: komu da, komu ne?

Katere skupine bolnikov z napredovalim rakom prostate imajo od intenziviranega zdravljenja največjo korist, pri katerih pa tako imenovana trojna terapija ne odtehta bremen zdravljenja? Zbrali smo aktualna priporočila glede izbora bolnikov.

Raziskave, ki so zaznamovale leto 2023

Na področju zdravljenja urogenitalnih rakov je letošnje leto prineslo precej prelomnic. Kateri dokazi so najbolj odmevali? Preberite strnjen povzetek glavnih ugotovitev raziskav PSMAfore, EMBARK, TALAPRO, PROpel in EV-302/KEYNOTE-A39.

Kako na izid zdravljenja z ZINT vpliva spol bolnika?

V publikaciji Journal of Cancer Research and Clinical Oncology so objavili sistematični pregled in metaanalizo razlik v preživetju bolnikov z napredovalim ali metastatskim rakom urotelija glede na spol. Se tehtnica boljših izidov ob zdravljenju z zaviralci imunskih nadzornih točk (ZINT) preveša k moškim ali ženskam?

E-izobraževanje z doc. dr. Tanjo Mesti o novostih v adjuvantni terapiji z ZIKT pri solidnih rakih

Odkrivanje klinično pomembnih različic genov v citoloških vzorcih zasevkov

Na kongresu ESMO je z objavo sodelovala tudi raziskovalna skupina Onkološkega inštituta Ljubljana pod vodstvom asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine. Predstavili so rezultate genotipizacije somatskih mutacij iz aspiracijskih vzorcev zasevkov raka prostate.

O vse vidnejši vlogi radioligandnega zdravljenja

Medtem ko je na lanskem kongresu ESMO odmevala raziskava VISON, se je letos med kongresnimi vrhunci znašla raziskava PSMAfore, ki utrjuje vlogo radiofarmakov pri zdravljenju razsejanega proti kastraciji odpornega raka prostate. Katera so odprta vprašanja po objavi novih rezultatov?

Napovedujejo se izboljšani izhodi zdravljenja cRCC

Spodbudni rezultati raziskave LITESPARK-005 so del širše iniciative, s katero stroka raziskuje učinkovitost in varnost zaviralcev HIF-2α pri bolnikih s svetloceličnim rakom ledvic (cRCC). Kljub učinkoviti trenutni terapiji pri večini bolnikov bolezen sčasoma napreduje. Kako bomo glede na nove dokaze v prihodnje zmanjševali tveganje napredovanja?

Hitri test ob skodelici kave

Tokratni kviz se dotika štirih vidikov odkrivanja in obravnave lokaliziranega raka prostate. Preverite, kako pitje kave in vnos vitaminov vplivata na razvoj klinično pomembne bolezni, kakšno naj bo sistematično presejanje za mlajše moške in kako glede na konsenz EAU obravnavati bolnike z majhnim tveganjem. Vsebino je recenziral Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled.

NEJM o rezultatih raziskave EMBARK

Randomizirana raziskava faze III EMBARK je primerjala učinkovitost in varnost kombinacije enzalutamida in terapije z odtegnitvijo androgenov (ADT) v primerjavi z enzalutamidom v monoterapiji pri bolnikih z rakom prostate z velikim tveganjem za biokemično ponovitev bolezni. Zbrali smo ugotovitve, objavljene v publikaciji The New England Journal of Medicine.

Protibolečinsko obsevanje kosti je zelo učinkovito

Protibolečinski učinek obsevanja je enako dober ne glede na število obsevalnih odmerkov ali izbrano obsevalno tehniko, je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe poudarila doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo iz Sektorja za radioterapijo OI Ljubljana.

Napoved izboljšanih izidov zdravljenja napredovalega urotelijskega raka

Zaradi omejene in relativno slabo učinkovite dosedanje možnosti prvolinijskega zdravljenja napredovalega urotelijskega karcinoma se raziskave usmerjajo k iskanju novih pristopov. Spodbudne rezultate je nedavno pokazal enfortumab vedotin, ki so ga proučevali v monoterapiji oziroma v kombinaciji s pembrolizumabom.

Odprta vprašanja pri zdravljenju bolnikov z rakom ledvic

Zdravljenje bolnikov z napredovalim rakom ledvičnih celic (RCC) se je v zadnjem času pomembno izboljšalo, a še vedno ostaja izziv in odpira kompleksna vprašanja. Kakšno vlogo ima trojna terapija pri RCC? Kakšno naj bo dopolnilno zdravljenje po nefrektomiji? Kaj pa uspeh inhibicije HIF‐2α in ponovnega zdravljenja RCC z zaviralci imunskih nadzornih točk?

Ali mutacija BRCA napoveduje slabše izide?

Kako mutacije v poteh homologne rekombinacije vplivajo na izid zdravljenja bolnikov z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate? Nekaj odgovorov je ponudila raziskava, predstavljena na junijskem kongresu Ameriškega združenja za internistično onkologijo.

Novi biomarkerji pri presejanju za raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje, je zbral ugotovitve nedavnih raziskav in odobritev ameriške FDA, ki v klinično prakso umeščajo vse učinkovitejše biomarkerje za raka prostate. Kako bomo z njimi zmanjševali rabo slikovnih preiskav in stopnjo invazivne diagnostike? Kaj pa njihova stroškovna učinkovitost?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}