Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju urogenitalnih rakov.

Posodobljene smernice ASCO za zdravljenje rHORP

Rezultati kliničnih raziskav, ki so pokazale, da sočasna uporaba treh vrst zdravljenja v primerjavi s standardnim dvotirnim zdravljenjem lahko podaljša celokupno preživetje bolnikov z novoodkritim razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate (rHORP), so spodbudili Ameriško združenje za klinično onkologijo k posodobitvi smernic. Kaj so njihovi glavni poudarki?

EAU 2023: Mali ledvični tumorji so še vedno izziv

Katere usmeritve je postavilo v ospredje srečanje EAU na področju diagnostike in zdravljenja ledvičnih tumorjev, manjših od 4 cm, zlasti pri dednih sindromih? Informacije o obetavnih orodjih za diagnostiko in zdravljenje je zbrala Urška Kmetec Parte, dr. med., specialistka urologije s KO za urologijo UKC Ljubljana.

Raziskave, ki so zaznamovale kongres ASCO GU 2023

Ena od predstavljenih študij se ponaša z najdaljšo mediano celokupnega preživetja v zgodovini preskušanj prvolinijskega zdravljenja razsejanega proti kastraciji odpornega raka prostate faze III. Kateri rezultati na področju novosti zdravljenja genitourinarnih rakov še odmevajo?

Bo kombinacija KT in HT postala standard zdravljenja bolnikov z rHORP?

Nedavno so bili objavljeni tudi rezultati dveh raziskav faze III, ki sta preučevali potencialno korist zdravljenja bolnikov z rHORP s trojno kombinacijo: ADT, docetakselom in zaviralcem androgenega receptorja. Kakšen bo njun učinek na našo klinično prakso? Piše Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana.

Dvojno ali trojno zdravljenje glede na volumen bolezni?

Kaj je pokazala primerjava učinkovitosti med dvojnim in trojnim zdravljenjem pri razsejanem hormonsko občutljivem raku prostate glede na volumen bolezni? Odgovor na to vprašanje prinaša sistematična pregledna študija, v kateri so primerjali izsledke desetih raziskav s skupno kar 11.043 vključenimi bolniki.

Celokupno preživetje bolnikov z rHORP od 2010 do 2019

Pregledna retrospektivna analiza kaže na zadržanost pri intenzifikaciji zdravljenja z novejšimi hormonskimi terapijami ali docetakselom pri bolnikih z rHORP, tudi pri tistih z visceralnimi zasevki. Kako je to vplivalo na celokupno preživetje bolnikov in kakšne so možnosti za izboljšave izidov zdravljenja v prihodnje?

Težko pričakovana dodatna možnost dopolnilnega zdravljenja

Bolniki z omejeno obliko urotelnega karcinoma so po neoadjuvantem cisplatinu lahko primerni za dopolnilno zdravljenje z zaviralcem imunskih nadzornih točk. Pomembno je, da o tej možnosti seznanimo tudi urologe, poudarja asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Nova spoznanja o črevesni mikrobioti pri bolnikih z rakom prostate

Raziskovalci so odkrili pomembne razlike v črevesni mikrobioti med moškimi z rakom prostate in tistimi z benignimi spremembami prostate. Gre za največjo prospektivno klinično raziskavo s tega področja. Kaj so vzroki razlik? In predvsem kakšna je uporabna vrednost novih dokazov?

Premiki v zdravljenju urogenitalnih rakov

RADICALS-HD, PRESTO/AFT-19, COSMIC-313 in EV-103 kohorta K so le nekatere raziskave, ki so na letošnjem kongresu ESMO pritegnile največ zanimanja. Njihovi rezultati usmerjajo k novim rešitvam in možnostim zdravljenja raka prostate, ledvic in urotelija.

Pozitivni izvid ctDNA pomembno orodje tudi pri zdravljenju urotelijskega raka

V raziskavi učinkovitosti zdravljenja z atezolizumabom pri bolnikih z mišično invazivnim urotelijskim rakom po cistektomiji so ugotovili, da se je ena od preučevanih podskupin na to terapijo še posebej dobro odzvala. Odkritje obeta spremembe.

Lahko metformin in statini izboljšajo izhod zdravljenja mKORP?

Povzemamo ugotovitve nedavno objavljene mednarodne raziskave, ki je preučevala vpliv statinov in metformina na celokupno preživetje in odziv PSA pri bolnikih z mKORP, ki so prejemali abirateron acetat s prednizonom ali samo prednizon.

Pomembni rezultati za zdravljenje mišično invazivnega raka sečnega mehurja

Raziskava CheckMate 274 je dokazala podaljšano preživetje brez napredovanja bolezni pri bolnikih z urotelijskim rakom, ki so bili zdravljeni z dopolnilnim nivolumabom, v primerjavi s tistimi, ki so prejemali placebo, in to pri vseh bolnikih, vključenih v raziskavo.

ASCO 2022: Na kratko o novih podatkih

Pripravili smo strnjen pregled najpomembnejših zaključkov raziskav s področja zdravljenja urogenitalnih rakov (rak prostate in urotelni raki), ki so jih izpostavili na nedavnem kongresu ASCO 2022.

Visoko tveganje za VTE kliče po ukrepanju

Pri 25 % bolnikov z rakom sečnega mehurja, ki so prejemali neoadjuvantno kemoterapijo in pri katerih je bila po sistemskem zdravljenju opravljena radikalna cistektomija, se je pojavila venska trombembolija. Novi rezultati opozarjajo na odsotnost priporočil in pomanjkljivo rabo tromboprofilakse.

KEYNOTE-564: preboj pri bolnikih z rakom ledvic, ki imajo povečano tveganje za ponovitev bolezni

V zadnjem času se v zdravljenju napredovalega raka ledvic uveljavlja več različnih zaviralcev imunskih kontrolnih točk. Pišemo o uspehu prvega, ki je zaradi dokazanega podaljšanja preživetja brez bolezni in zgodnjega, vendar obetavnega signala za podaljšanje celokupnega preživetja ob sprejemljivi toksičnosti indiciran po nefrektomiji kot dopolnilno zdravljenje lokaliziranega raka ledvic.

Enzalutamid in odtegnitev androgenov pri rHORP – eksplorativna analiza podskupin

ARCHES, randomizirana dvojno slepa raziskava faze III, je potrdila, da kombinacija enzalutamida in odtegnitve androgenov (ADT) pri bolnikih z razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate (rHORP) izboljša radiografsko preživetje brez napredovanja bolezni (rPFS), celokupno preživetje (OS) in druge sekundarne cilje v primerjavi z ADT in placebom ne glede na volumen bolezni in metastatski stadij ob diagnozi.

Smernice EAU 2022: nemišično invazivni rak sečnega mehurja

Uroš Četina, dr. med., specialist urologije iz Splošne bolnišnice Celje se je poglobil v spremembe, ki jih letošnje smernice EAU prinašajo na področju nemišično invazivnega raka sečnega mehurja. Katera področja obravnave se najbolj intenzivno spreminjajo?

Kako optimalno zdraviti metastatskega svetloceličnega raka ledvic?

Zdravljenje napredovalega svetloceličnega raka ledvic se je v zadnjih letih izjemno spremenilo. Katere kombinacije so se v raziskavah izkazale za najučinkovitejše in dosegle odobritev v 1. redu zdravljenja?

Izpostavljeno na ASCO GU 2022

Kako uspešna je kombinacija olapariba in abiraterona v prvem redu zdravljenja bolnikov z rKORP? Kaj poroča eksplorativna analiza podskupin bolnikov z rHORP, zdravljenih z enzalutamidom in odtegnitvijo androgenov? Kaj pa nadaljevanje zdravljenja z enzalutamidom ob docetakselu po napredovanju rKORP?

Novosti v imunoterapiji uroloških rakov

V zadnjem letu je bilo objavljenih kar nekaj kliničnih raziskav, ki utegnejo razmeroma hitro spremeniti klinično prakso zdravljenja z imunoterapijo. Povzemamo jih po predavanju dr. Brede Škrbinc, dr. med., specialistke internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}