Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju urogenitalnih rakov.

Napoved izboljšanih izidov zdravljenja napredovalega urotelijskega raka

Zaradi omejene in relativno slabo učinkovite dosedanje možnosti prvolinijskega zdravljenja napredovalega urotelijskega karcinoma se raziskave usmerjajo k iskanju novih pristopov. Spodbudne rezultate je nedavno pokazal enfortumab vedotin, ki so ga proučevali v monoterapiji oziroma v kombinaciji s pembrolizumabom.

Odprta vprašanja pri zdravljenju bolnikov z rakom ledvic

Zdravljenje bolnikov z napredovalim rakom ledvičnih celic (RCC) se je v zadnjem času pomembno izboljšalo, a še vedno ostaja izziv in odpira kompleksna vprašanja. Kakšno vlogo ima trojna terapija pri RCC? Kakšno naj bo dopolnilno zdravljenje po nefrektomiji? Kaj pa uspeh inhibicije HIF‐2α in ponovnega zdravljenja RCC z zaviralci imunskih nadzornih točk?

Ali mutacija BRCA napoveduje slabše izide?

Kako mutacije v poteh homologne rekombinacije vplivajo na izid zdravljenja bolnikov z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate? Nekaj odgovorov je ponudila raziskava, predstavljena na junijskem kongresu Ameriškega združenja za internistično onkologijo.

Novi biomarkerji pri presejanju za raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje, je zbral ugotovitve nedavnih raziskav in odobritev ameriške FDA, ki v klinično prakso umeščajo vse učinkovitejše biomarkerje za raka prostate. Kako bomo z njimi zmanjševali rabo slikovnih preiskav in stopnjo invazivne diagnostike? Kaj pa njihova stroškovna učinkovitost?

O novih dokazih skozi vprašanja in odgovore

Vabljeni k reševanju kviza, ki ga je recenziral Borut Gubina, dr. med., iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled. Skozi kviz predstavljamo izsledke nedavnih raziskav o dejavnikih tveganja za raka prostate in o krhkosti kosti bolnikov ob uvedbi ADT, izide glede na izbiro zdravljenja pri lokaliziranem raku prostate, pa tudi najboljše prakse aktivnega spremljanja.

UKC Maribor: potek obravnave ob sumu na pljučnega raka

Dušanka Vidovič, dr. med., spec. interne medicine in pnevmologije, je na srečanju Združenja pnevmologov Slovenije predstavila obravnavo bolnikov s sumom na pljučnega raka na Oddelku za pljučne bolezni UKC Maribor, kjer odkrijejo približno 10 % novoodkritih pljučnih rakov v Sloveniji. Kako primerljivi so podatki o preživetju v primerjavi z registrom raka?

S kombinacijo TUR, ZIKT in KT do ohranitve sečnega mehurja

Odmevna raziskava faze II je prikazala možnosti ohranitve sečnega mehurja pri bolnikih z lokalno omejeno mišično invazivno boleznijo, zdravljenih z neoadjuvantno sistemsko terapijo. Po besedah asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z OI Ljubljana, gre za dobrodošlo optimizacijo dosedanjega pristopa.

Spoznanja, ki olajšujejo vsakodnevno delo

O zadržanosti stroke do intenzifikacije zdravljenja rHORP, napovedni vrednosti z zdravljenjem dosežene ravni PSA ter tudi o izidih sočasne sistemske in radioterapije so letos razpravljali na kongresu ASCO. Zbrali smo še nekaj izstopajočih rezultatov kliničnih raziskav, pretežno s področja obravnave raka prostate.

Raki penisa, povzročeni s HPV, so v velikem vzponu

V klinični praksi bosta v prihodnje najpomembnejšo vlogo imela prepoznavanje karcinoma po statusu HPV in uporaba biooznačevalcev, ki bodo omogočili zgodnejši terapevtski pristop. Aktualne usmeritve je zbrala Urška Kmetec Parte, dr. med., spec. urologije s KO za urologijo UKC Ljubljana.

Do kam sežeta imunoterapija in tarčna terapija pri rKORP?

Pri bolnikih z razsejanim rakom prostate so rezultati dosedanjih raziskav manj obetavni, a področje ne stagnira. Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana je zbrala dosedanja spoznanja o dometu inovativnih zdravljenj bolnikov z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate (rKORP).

Posodobljene smernice ASCO za zdravljenje rHORP

Rezultati raziskav, ki so pokazale, da sočasna uporaba treh vrst zdravljenja v primerjavi s standardnim dvotirnim zdravljenjem lahko podaljša celokupno preživetje bolnikov z novoodkritim razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate, so spodbudili Ameriško združenje za klinično onkologijo k posodobitvi smernic.

EAU 2023: Mali ledvični tumorji so še vedno izziv

Katere usmeritve je postavilo v ospredje srečanje EAU na področju diagnostike in zdravljenja ledvičnih tumorjev, manjših od 4 cm, zlasti pri dednih sindromih? Informacije o obetavnih orodjih za diagnostiko in zdravljenje je zbrala Urška Kmetec Parte, dr. med., specialistka urologije s KO za urologijo UKC Ljubljana.

Raziskave, ki so zaznamovale kongres ASCO GU 2023

Ena od predstavljenih študij se ponaša z najdaljšo mediano celokupnega preživetja v zgodovini preskušanj prvolinijskega zdravljenja razsejanega proti kastraciji odpornega raka prostate faze III. Kateri rezultati na področju novosti zdravljenja genitourinarnih rakov še odmevajo?

Bo kombinacija KT in HT postala standard zdravljenja bolnikov z rHORP?

Nedavno so bili objavljeni tudi rezultati dveh raziskav faze III, ki sta preučevali potencialno korist zdravljenja bolnikov z rHORP s trojno kombinacijo: ADT, docetakselom in zaviralcem androgenega receptorja. Kakšen bo njun učinek na našo klinično prakso? Piše Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana.

Dvojno ali trojno zdravljenje glede na volumen bolezni?

Kaj je pokazala primerjava učinkovitosti med dvojnim in trojnim zdravljenjem pri razsejanem hormonsko občutljivem raku prostate glede na volumen bolezni? Odgovor na to vprašanje prinaša sistematična pregledna študija, v kateri so primerjali izsledke desetih raziskav s skupno kar 11.043 vključenimi bolniki.

Celokupno preživetje bolnikov z rHORP od 2010 do 2019

Pregledna retrospektivna analiza kaže na zadržanost pri intenzifikaciji zdravljenja z novejšimi hormonskimi terapijami ali docetakselom pri bolnikih z rHORP, tudi pri tistih z visceralnimi zasevki. Kako je to vplivalo na celokupno preživetje bolnikov in kakšne so možnosti za izboljšave izidov zdravljenja v prihodnje?

Težko pričakovana dodatna možnost dopolnilnega zdravljenja

Bolniki z omejeno obliko urotelnega karcinoma so po neoadjuvantem cisplatinu lahko primerni za dopolnilno zdravljenje z zaviralcem imunskih nadzornih točk. Pomembno je, da o tej možnosti seznanimo tudi urologe, poudarja asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Nova spoznanja o črevesni mikrobioti pri bolnikih z rakom prostate

Raziskovalci so odkrili pomembne razlike v črevesni mikrobioti med moškimi z rakom prostate in tistimi z benignimi spremembami prostate. Gre za največjo prospektivno klinično raziskavo s tega področja. Kaj so vzroki razlik? In predvsem kakšna je uporabna vrednost novih dokazov?

Premiki v zdravljenju urogenitalnih rakov

RADICALS-HD, PRESTO/AFT-19, COSMIC-313 in EV-103 kohorta K so le nekatere raziskave, ki so na letošnjem kongresu ESMO pritegnile največ zanimanja. Njihovi rezultati usmerjajo k novim rešitvam in možnostim zdravljenja raka prostate, ledvic in urotelija.

Pozitivni izvid ctDNA pomembno orodje tudi pri zdravljenju urotelijskega raka

V raziskavi učinkovitosti zdravljenja z atezolizumabom pri bolnikih z mišično invazivnim urotelijskim rakom po cistektomiji so ugotovili, da se je ena od preučevanih podskupin na to terapijo še posebej dobro odzvala. Odkritje obeta spremembe.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}