Pregled kombiniranega zdravljenja rHORP

Junijska objava v publikaciji JAMA prinaša obširen pregled raziskav faze III pri bolnikih z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate (rHORP). Eminentni avtorji so primerjali definicije velikega bremena bolezni in visoko rizičnega raka prostate, ki so bile uporabljene v raziskavah. Kakšni so zaključki?

Preberi članek
Kako bomo zdravili mUC po kongresu ESMO 2023

Dve klinični raziskavi, ki sta na kongresu ESMO prispevali prebojne nove dokaze v zdravljenju metastatskega urotelnega karcinoma (mUC), je predstavila asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z Onkološkega inštituta Ljubljana. V komentarju je poudarila pomen obvladovanja toksičnosti in premišljenega izbora bolnikov.

Rak prostate: izpostavljeno na ESMO 2023

Preberite najpomembnejše in strnjene rezultate kliničnih raziskav PSMAfore, ENZA-p, KEYNOTE-641 in EMBARK. Zanimanja so deležni tudi dokazi učinkovitosti adjuvantne radioterapije v primerjavi s spremljanjem in reševalno radioterapijo ob biokemični ponovitvi bolezni. Kateri pristop po radikalni prostatektomiji zagotavlja boljše izide?

Odkrivanje klinično pomembnih različic genov v citoloških vzorcih zasevkov

Na kongresu ESMO je z objavo sodelovala tudi raziskovalna skupina Onkološkega inštituta Ljubljana pod vodstvom asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine. Predstavili so rezultate genotipizacije somatskih mutacij iz aspiracijskih vzorcev zasevkov raka prostate.

O vse vidnejši vlogi radioligandnega zdravljenja

Medtem ko je na lanskem kongresu ESMO odmevala raziskava VISON, se je letos med kongresnimi vrhunci znašla raziskava PSMAfore, ki utrjuje vlogo radiofarmakov pri zdravljenju razsejanega proti kastraciji odpornega raka prostate. Katera so odprta vprašanja po objavi novih rezultatov?

Kako razpok tumorja med delno nefrektomijo vpliva na prognozo?

Doc. dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, FEBU, je prvi avtor raziskave, nedavno objavljene v publikaciji Radiology and Oncology. Gre za analizo prvih 100 delnih nefrektomij, opravljenih z robotsko asistirano kirurgijo na KO za urologijo UKC Ljubljana, v kateri so raziskovali specifičen kirurški zaplet. Kako lahko ugotovitve usmerjajo prakso?

Napoved izboljšanih izidov zdravljenja napredovalega urotelijskega raka

Zaradi omejene in relativno slabo učinkovite dosedanje možnosti prvolinijskega zdravljenja napredovalega urotelijskega karcinoma se raziskave usmerjajo k iskanju novih pristopov. Spodbudne rezultate je nedavno pokazal enfortumab vedotin, ki so ga proučevali v monoterapiji oziroma v kombinaciji s pembrolizumabom.

Odprta vprašanja pri zdravljenju bolnikov z rakom ledvic

Zdravljenje bolnikov z napredovalim rakom ledvičnih celic (RCC) se je v zadnjem času pomembno izboljšalo, a še vedno ostaja izziv in odpira kompleksna vprašanja. Kakšno vlogo ima trojna terapija pri RCC? Kakšno naj bo dopolnilno zdravljenje po nefrektomiji? Kaj pa uspeh inhibicije HIF‐2α in ponovnega zdravljenja RCC z zaviralci imunskih nadzornih točk?

Hitri test ob skodelici kave

Tokratni kviz se dotika štirih vidikov odkrivanja in obravnave lokaliziranega raka prostate. Preverite, kako pitje kave in vnos vitaminov vplivata na razvoj klinično pomembne bolezni, kakšno naj bo sistematično presejanje za mlajše moške in kako glede na konsenz EAU obravnavati bolnike z majhnim tveganjem. Vsebino je recenziral Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled.

Pregled kombiniranega zdravljenja rHORP

Junijska objava v publikaciji JAMA prinaša obširen pregled raziskav faze III pri bolnikih z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate (rHORP). Eminentni avtorji so primerjali definicije velikega bremena bolezni in visoko rizičnega raka prostate, ki so bile uporabljene v raziskavah. Kakšni so zaključki?

Rak penisa: manj invazivni pristopi in ohranitev organa

Uroš Bele, dr. med., spec. urologije, FEBU, iz Urološke klinike UKC Gradec v Avstriji izpostavlja, da kirurško zdravljenje raka penisa in diagnostika statusa bezgavk danes ne pomenita več mutilantnega posega. Kakšne so sodobne metode diagnostike in zdravljenja?

Perzistenca PSA po radikalni prostatektomiji

Na Evropskem urološkem kongresu so potrdili, da se PSMA PET/CT vse bolj uveljavlja kot natančna preiskava za detekcijo zasevkov in prilagoditev zdravljenja raka prostate glede na izid preiskave. Piše Urška Kmetec Parte, dr. med., FEBU, spec. urologije s KO za urologijo UKC Ljubljana.

Urotelijski rak na ASCO 2024

Kako eno največjih terapevtskih prelomnic zadnjih let doživljajo bolniki, ko ocenjujejo kakovost svojega življenja po uvedbi te terapije? Kako obetavna je potencialna nova možnost zdravljenja posameznikov s HER2-pozitivnim urotelijskim rakom? Zbrali smo vidnejše kongresne novosti.

Vpliv presejalnega testa PSA na umrljivost zaradi raka prostate

V randomizirani klinični raziskavi Cluster Randomized Trial of PSA Testing for Prostate Cancer (CAP) pri moških v starostni skupini od 50 do 69 let niso ugotovili učinka presejalnega testa za prostato specifičnega antigena (PSA) na umrljivost zaradi raka prostate v desetih letih spremljanja. V članku, objavljenem v aprilski številki revije JAMA, so predstavili rezultate razširjenega, 15-letnega spremljanja.

EMBARK na ASCO GU 2024: MFS po prekinitvi zdravljenja

Znano je, da zdravljenje z  enzalutamidom v kombinaciji z odtegnitvijo androgenov (ADT) ali enzalutamidom v monoterapiji statistično in klinično pomembno izboljša preživetje brez metastaz (MFS) v primerjavi s placebom in ADT pri bolnikih z velikim tveganjem za biokemično ponovitev raka prostate. V povzetku, predstavljenem na kongresu ASCO GU 2024, so predstavili rezultate MFS po prekinitvi zdravljenja pri 37. tednu.

Trojna terapija: komu da, komu ne?

Katere skupine bolnikov z napredovalim rakom prostate imajo od intenziviranega zdravljenja največjo korist, pri katerih pa tako imenovana trojna terapija ne odtehta bremen zdravljenja? Zbrali smo aktualna priporočila glede izbora bolnikov.

NEJM o rezultatih raziskave EMBARK

Randomizirana raziskava faze III EMBARK je primerjala učinkovitost in varnost kombinacije enzalutamida in terapije z odtegnitvijo androgenov (ADT) v primerjavi z enzalutamidom v monoterapiji pri bolnikih z rakom prostate z velikim tveganjem za biokemično ponovitev bolezni. Zbrali smo ugotovitve, objavljene v publikaciji The New England Journal of Medicine.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}