Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju raka dojk.

Razumevanje novosti v molekularni diagnostiki skozi oči bolnika

Bolniki se med seboj pogovarjajo tudi v čakalnicah, kjer primerjajo diagnoze in terapije. Pojavi se vprašanje, zakaj on ali ona dobiva to novo super zdravilo, jaz pa ne. Zagotovo pri meni »šparajo«. Mogoče se vam zdi smešno, ampak to zelo velikokrat slišimo v društvih bolnikov. Piše dr. Tanja Španić, dr. vet. med., predsednica Združenja Europa Donna Slovenija.

Spremljanje, presejanje in preventivne operacije bolj ogroženih za raka dojk

Ženske z veliko ogroženostjo za raka dojk se lahko odločijo za intenzivno spremljanje, kemoprevencijo ali »preventivno« mastektomijo. Možnosti je na spletnem XXXI. seminarju »In memoriam Dušana Reje«, ki je bil posvečen personalizirani preventivi raka, predstavil doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., spec. splošne kirurgije z OI Ljubljana.

Konjugati protitelo-zdravilo: sedanjost in prihodnost zdravljenja raka dojk?

Obširen pregled do zdaj znanih dokazov o zdravljenju s konjugati protitelo-zdravilo sta pripravili doc. dr. Erika Matos, dr. med., spec. internistične onkologije, in Kaja Cankar, dr. med., specializantka internistične onkologije, obe z OI Ljubljana. Posebno pozornost sta namenili izzivom za klinično prakso, ki jih prinašata večja dostopnost in razvoj te pomembne skupine zdravil.

Spodbudni rezultati zdravljenja različnih HER2-pozitivnih čvrstih tumorjev

Kaj je dokazala združena analiza treh raziskav s trastuzumabom derukstekanom, ki je zajela bolnice s HER2-pozitivnim rakom dojk in zasevki v možganih? Kako se vloga tega zdravila povečuje med različnimi HER2-pozitivnimi čvrstimi tumorji v napredovalem stadiju? Povzeli smo sporočila s kongresa ESMO.

Lahko obsevanje možganskih zasevkov počaka?

Sistemsko zdravljenje je bilo pri obravnavi možganskih zasevkov bolnikov z razsejanim rakom dojk do danes relativno neuspešno, a prihaja do pomembnih preobratov, piše Tanja Ovčariček, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana. Spremembe so pomembne zlasti z vidika preprečevanja kognitivnega upada bolnikov.

Kam nas usmerjajo analize domače klinične prakse?

Raziskave iz realnega sveta ne morejo nadomestiti randomiziranih kliničnih raziskav, jih pa pomembno dopolnjujejo. Na četrtem regionalnem kongresu internistične onkologije REKONIO so raziskovalci Onkološkega inštituta Ljubljana predstavili nove podatke, ki prispevajo zalet zdravljenju zlasti trojno negativnega raka dojk.

Pet dni za dopolnilno obsevanje po operaciji raka dojk

Kako daleč lahko gremo z zmanjševanjem števila obsevalnih odmerkov ob povečanju dnevne doze? Doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta Ljubljana, piše o dokazih, ki so povzročili prelomnico v pooperativnem obsevanju raka dojk.

Kako pozitivna družinska anamneza vpliva na prognozo

Pred dnevi so v publikaciji JAMA objavili rezultate raziskave, ki je vključevala eno največjih kohort bolnic z rakom dojk. Po njihovem spremljanju, ki je trajalo do 15 let, je analiza ponazorila povezavo med družinsko obremenitvijo in izidi zdravljenja raka dojk celokupno in glede na status estrogenskih receptorjev.

Rak dojk na ASCO 2023

Zaviralci CDK 4/6 so bili deležni pozornosti tudi na letošnjem kongresu ASCO. Strnili smo posodobljene oziroma nove podatke raziskav NATALEE, PALMIRA in monarchE in v niz kongresnih povzetkov dodali še rezultate raziskave TORCHLIGHT. Zanimivo je sporočilo metaanalize, ki je na skoraj 15.000 bolnicah z rakom dojk pred menopavzo ponazorila koristi zavore delovanja jajčnikov.

Katere odločitve lahko olajšajo podatki iz klinične prakse?

Dve tretjini bolnikov v vsakodnevni klinični praksi ne ustrezata vključitvenim kriterijem randomiziranih kliničnih raziskav faze III, zato narašča število raziskav iz realnega sveta. Specialistki internistične onkologije doc. dr. Erika Matos, dr. med., in Ana Demšar, dr. med., sta predstavili rezultate domačih in tujih kliničnih izkušenj z zaviralci CDK 4/6 pri bolnicah z rakom dojk.

Vpliv melatonina na kakovost spanja pri bolnicah z rakom dojk

Nespečnost je pri rakavih bolnikih pogosta in močno krni kakovost življenja, farmakološki posegi pa prinašajo tveganje za interakcije med zdravili. Je melatonin varnejša, a še vedno učinkovita alternativa? Vprašanje so obravnavali v metaanalizi, osredotočeni na skupino bolnic z rakom dojk, ki jo predstavljamo v nadaljevanju.

ESMO Breast Cancer 2023: novi dokazi, ki izstopajo

Kongres ESMO, posvečen raku dojk, ki je nedavno potekal v Berlinu, je postregel s številnimi uspešnimi zgodbami. Preberite kratke povzetke zadnjih rezultatov raziskav IMpassion031, DESTINY-Breast04 in DESTINY-Breast02 ter ASCENT in MonarchE.

Konjugati protiteles in zdravil vstopajo skozi velika vrata

Učinkovitost ADC (angl. antibody-drug conjugates) se izkazuje pri zdravljenju širokega spektra podtipov raka dojk. Povzeli smo dosedanja spoznanja in najpomembnejše objave ter predstavili potenciale, ki usmerjajo k zdravljenju preostalih solidnih tumorjev.

Rak dojk in obsevanje s protoni

Za nekatere bolnice z rakom dojk bo možnost obsevanja s protoni pomenila pomembno znižanje individualnega tveganja za pojav življenjsko ogrožajočega neželenega učinka. O potencialih odprave poznih posledic zdravljenja piše doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z OI Ljubljana.

Zgodnji rak dojk in nova zdravila na obzorju

Uvedbi zaviralcev aromataz je sledilo več kot 15-letno zatišje brez večjih prebojev na področju zdravljenja zgodnjega hormonsko občutljivega raka dojk z velikim tveganjem. Preobrat so prinesli ugodni rezultati raziskave monarchE. Kakšno pot napovedujejo raziskave v teku? Obete so strnili na konferenci o obravnavi zgodnjega raka dojk St. Gallen.

Spodbudni rezultati raziskave POSITIVE

Na SABCS so bili predstavljeni tudi rezultati študije, pri kateri je sodeloval Onkološki inštitut Ljubljana in ki je vzbudila veliko zanimanja svetovne onkološke javnosti. Dognanja so spodbudila širšo razpravo o obravnavi raka dojk v nosečnosti, nosečnosti po zdravljenju in ohranitvi plodnosti med zdravljenjem. Piše asist. Anja Kovač, dr. med., spec. internistične onkologije.

Sklad Mojce Senčar: razpis 2023

Združenje Europa Donna Slovenija je ob 25-letnici združenja ustanovilo Sklad Mojce Senčar – Sklad za podpiranje raziskav s področja raka dojk in rakov rodil. Gre za prvi slovenski zasebni sklad za financiranje raziskav s področja onkologije, ki vsaj delno potekajo v Sloveniji.

Napovedni model, izdelan s podatkovnim rudarjenjem

Ali popolni patološki odgovor v pazdušnih bezgavkah po neoadjuvantnem sistemskem zdravljenju bolje napovemo z upoštevanjem klinično-patoloških značilnosti ali z UZ preiskavo? Na to vprašanje odgovarja prva avtorica raziskave Nina Pišlar, dr. med.

Oligometastatski rak dojk: najpogostejša vprašanja

O omejitvah in obetajočih možnostih lokalnega ablativnega zdravljenja raka dojk je na strokovnem srečanju Oligometastatski rak, ki je na OI Ljubljana potekal konec novembra, predavala asist. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo.

Glavni poudarki ESMO 2022 na področju raka dojk

Na letošnjem kongresu ESMO je bilo predstavljenih več izsledkov kliničnih preizkušanj tako pri zgodnjem kot pri razsejanem raku dojk, ki utegnejo v bližnji prihodnosti pomembno vplivati na obravnavo teh bolnikov. Doc. dr. Erika Matos, dr. med., in Kaja Cankar, dr. med., predstavljata nekatere najbolj izstopajoče raziskave.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}