Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju raka dojk.

ESMO Breast 2022: ali kakovosti življenja bolnic posvečate dovolj pozornosti?

Mednarodna analiza iz realnega kliničnega okolja, ki je zajela mnenja zdravnikov, medicinskih sester in bolnic z napredovalim rakom dojk, je iskala odgovor na vprašanje, kako bolnice in kako stroka dojemajo neželene učinke terapije in njihov vpliv na kakovost življenja. Dosedanje raziskave s tega področja so pomanjkljive in izkazujejo neskladje.

E-izobraževanje: Metastatski HER2-pozitivni rak dojk – kaj je novega?
Zaviralci CDK 4/6: dosedanje ugotovitve o učinkovitosti in varnosti

Doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., in Nina Privšek, dr. med., sta objavili pregled rezultatov o učinkovitosti in najpogostejših neželenih učinkih zdravljenja z zaviralci od ciklina odvisnih kinaz 4 in 6 pri metastatskem raku dojk. Kaj so glavna sporočila njunega članka?

V UKC Maribor uvajajo novo kirurško diagnostično metodo

Lokalizacije z ultrazvočno vidnimi klipi, ki so jih letos začeli izvajati ob diagnostični biopsiji, bodo prispevale k optimizaciji obravnave netipnih lezij dojk, ki niso ultrazvočno vidne. Piše Nina Čas Sikošek, dr. med., spec. kirurgije z Oddelka za onkološko ginekologijo in onkologijo dojk UKC Maribor.

E-izobraževanje: Znana mutacija BRCA – kako naprej?
Vpliv vitamina D na rak dojk

Rezultati prospektivne raziskave Pathway so pokazali, da je zadostna raven vitamina D v krvi ob postavitvi diagnoze raka dojk verjetno povezana z boljšim izidom zdravljenja. Ob rastočem zanimanju za to temo, ki ga je vzbudil tudi lanskoletni ASCO, je specialistka interne medicine in endokrinologinja prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med., predstavila znana dejstva, potenciale in omejitve.

Z gensko analizo podprto zdravljenje v primerjavi z običajnim

Ali zdravljenje, podprto z gensko analizo, v primerjavi z zdravljenjem po zdravnikovi izbiri izboljša izide bolezni pri bolnicah s trojno negativnim rakom dojk in prisotnim rezidualnim tumorjem po neoadjuvantni kemoterapiji? Povzeli smo sklepe randomizirane raziskave faze II, ki je preučevala postneoadjuvantno zdravljenje.

E-izobraževanje: Kirurško zdravljenje raka dojk – najpomembnejša vprašanja
SABCS 2021: povzetek novih rezultatov

Kaj je pokazala analiza celokupnega preživetja po podskupinah ob zdravljenju z enim od zaviralcev CDK 4/6? Katera možnost izboljšuje preživetje brez napredovanja bolezni pri metastatskem raku dojk po progresu ob zdravljenju z zaviralci CDK4/6? Kaj so zadnja odkritja pri zaviralcih imunskih nadzornih točk? Zbrali smo podatke, predstavljene na SABCS.

O argumentih za in argumentih proti

Pri katerih bolnicah z zgodnjim HR+ HER2- rakom dojk ima svoje mesto adjuvantna kemoterapija in kdaj jo lahko varno opustimo, sta na nedavnem strokovnem dogodku »Pregled in novosti v onkologiji 2021« razpravljala asist. Domen Ribnikar, dr. med., in Jelena Azarija, dr. med., oba specialista internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

E-izobraževanje: Eskalacija neoadjuvantnega in adjuvantnega sistemskega zdravljenja lokalno napredovalega TNRD
Kdaj je pravi čas za napotitev v paliativno oskrbo?

V Sloveniji je po podatkih aktualne raziskave, opravljene na Onkološkem inštitutu Ljubljana, srednji čas od napotitve bolnikov z rakom dojk v paliativno oskrbo do njihove smrti 18 dni. Kaj naj bo podlaga zgodnejših napotitev oziroma kdaj je pravi čas za napotitev v paliativno oskrbo, so razpravljali na nedavnih Dnevih internistične onkologije.

Imunoterapija kot novo standardno zdravljenje?

Kaj prinaša odobritev uporabe prvega imunološkega zdravila pembrolizumaba v kombinaciji s kemoterapijo za neoadjuvantno zdravljenje visoko rizičnega trojno negativnega raka dojk v zgodnjem stadiju? Ali ta odločitev napoveduje uporabo zaviralcev imunskih nadzornih točk kot del standardnega neoadjuvantnega zdravljenja?

E-izobraževanje: Genetsko svetovanje in testiranje – kaj je novega?
Sprašujte o občutkih krivde, jeze in manjvrednosti

Na psihoonkološko obravnavo sta bili v okviru raziskave OREH napoteni dve tretjini bolnic. Število bolnic, ki so se v obravnavo dejansko vključile, pa je precej manjše. Kaj še lahko naredimo, da bi izboljšali telesno, duševno in socialno delovanje bolnic in ne nazadnje rezultate njihovega zdravljenja?

Znani so rezultati velike raziskave CompLEEment-1

Dr. Simona Borštnar, dr. med., je vidna avtorica velike mednarodne raziskave, ki je preverjala varnost in učinkovitost ribocikliba z letrozolom v prvem redu zdravljenja in v zelo raznoliki populaciji oseb s hormonsko odvisnim, HER2-negativnim napredovalim rakom dojk. Ali se zaradi raznolike strukture njeni rezultati kaj razlikujejo od dosedanjih?

E-izobraževanje: Kje je največ novosti v prenovljenih smernicah?
Novosti v dobrobitih imunoterapije

Predstavljamo izide vidnejših raziskav, ki so preučevale zdravljenje nedrobnoceličnega raka pljuč z imunoterapijo v monoterapiji ali kombinaciji pri napredovalem nedrobnoceličnem pljučnem raku ali v zgodnejših stadijih. Kakšne dobrobiti za bolnike kažejo zadnje študije?

Vitamin D in boljši izid zdravljenja

Rezultati velike prospektivne raziskave VITAL so pokazali, da je zadostna raven vitamina D v krvi ob postavitvi diagnoze raka dojk verjetno povezana z boljšim izidom zdravljenja.

Pregled kliničnih raziskav z zaviralci CDK 4/6

Pri obravnavi razsejanega, hormonsko odvisnega raka dojk si lahko veliko obetamo od zaviralcev CDK 4/6. Povzemamo zadnje rezultate raziskav, ki jih je prispeval kongres Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ASCO) in v ospredje postavljajo podaljšanje preživetja.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}