REFLECT: Rezultati slovenske kohorte zdravljenja EGFR-mutiranega NDRP

V nedavno objavljeni raziskavi REFLECT so proučevali izide zdravljenja prvega reda pri napredovalem ali razsejanem EGFR-mutiranem NDRP. Predstavljamo rezultate analize slovenske kohorte, ki je vključevala podatke 120 bolnikov, zdravljenih na Kliniki Golnik, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Oddelku za pljučne bolezni UKC MB.

Preberi članek
Adjuvantno zdravljenje s pembrolizumabom izboljšalo DFS

Zdravljenje s pembrolizumabom je statistično pomembno izboljšalo preživetje brez bolezni v primerjavi s placebom pri adjuvantnem zdravljenju bolnikov z NDRP stadijev IB–IIIA, ki sta mu sledila kirurška resekcija in kemoterapija. Kakšni so rezultati raziskave faze 3 PEARLS/KEYNOTE-091?

Sodobno zdravljenje NDRP s tarčno terapijo

Nove metodologije testiranja nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP), kot je sekvenciranje nove generacije, omogočajo razpoznavanje novih vodilnih onkogenov, ki vodijo rakavo celico v nenadzorovano rast in zasevanje. Za katere molekularne podtipe NDRP imamo v Sloveniji na voljo tarčna zdravila TKI? Pregled je pripravila Katja Mohorčič, dr. med.

Tarčno zdravljenje v klinični praksi obravnave pljučnega raka

V obdobju precizne medicine postajajo podatki, zbrani v klinični praksi, vse bolj pomembni, saj se z analiziranjem teh podatkov veliko naučimo o izidih diagnostike in zdravljenja rutinsko zdravljenih skupin bolnikov, pravi specialistka pnevmologije Katja Mohorčič, dr. med., vodja enote za internistično onkologijo na Kliniki Golnik.

PREGLEDNICA: napovedi sprememb v klinični praksi

Katere raziskave napovedujejo spremembe v zdravljenju operabilnega, lokalno napredovalega ali razsejanega nedrobnoceličnega raka pljuč? Asist. dr. Nina Turnšek, dr. med., spec. internistične onkologije, je pripravila pregled režimov in redov zdravljenja, tarčnih populacij ter ključne izide študij.

Novosti v dobrobitih imunoterapije

Predstavljamo izide vidnejših raziskav, ki so preučevale zdravljenje nedrobnoceličnega raka pljuč z imunoterapijo v monoterapiji ali kombinaciji pri napredovalem nedrobnoceličnem pljučnem raku ali v zgodnejših stadijih. Kakšne dobrobiti za bolnike kažejo zadnje študije?

Obeti zdravljenja za NDRP z mutacijama EGFR in KRAS G12C

Še dve klinični raziskavi obetata spremembe v klinični praksi pri nedrobnoceličnem raku pljuč z mutacijama EGFR in KRAS G12C. Predstavljamo posodobljene podatke CHRYSALIS in CodeBreak 100.

Obetajoče terapevtske možnosti v zdravljenju mNSCLC

Katere klinične raziskave novih zdravil, ki ciljajo na nove, doslej še manj znane poti celičnega signaliziranja, že v zgodnjih fazah kažejo obetavne rezultate? Kratek pogled v prihodnost zdravljenja je pripravila asist. dr. Nina Turnšek, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Vidnejše raziskave sistemskega zdravljenja NSCLC

Povzemamo rezultate odmevnejših raziskav imunoterapije in tarčnega zdravljenja KRYSTAL-1, CheckMate 9LA in KEYNOTE-407 pri napredovalem nedrobnoceličnem raku pljuč (NSCLC), predstavljene na nedavnem Evropskem kongresu o pljučnem raku.

Še dve raziskavi s podatki iz resničnega kliničnega okolja

Predstavljamo tudi izsledke raziskav zdravljenja s pembrolizumabom v monoterapiji pri napredovalem nedrobnoceličnem raku pljuč (NSCLC) in zdravljenja s pembrolizumabom v kombinaciji s kemoterapijo pri napredovalem neskvamoznem NSCLC.

E-izobraževanje: novosti v zdravljenju pljučnega raka – izkušnje iz tujine
Novosti v sistemskem zdravljenju pljučnega raka

Mag. Mojca Unk, dr. med., iz OI Ljubljana je spregovorila o zadnjih ključnih spremembah v klinični praksi pri zdravljenju lokalno napredovalega in razsejanega raka pljuč. Izpostavila je tri odmevne raziskave iz nedavnega kongresa WCLC 2020, ki bodo v kratkem prinesle spremembe tudi v slovensko klinično prakso.

Obetavne raziskave zdravljenja NSCLC z mutacijama KRAS G12C in EGFR (ekson 20)

Novi podatki odmevne raziskave CodeBreak100 prikazujejo dobre klinične koristi zdravljenja s tarčnimi zdravili za bolnike z mutacijo KRAS G12C pri NSCLC. Objavljamo pa tudi izsledke dveh začetnih, a vidnejših raziskav zdravljenja NSCLC z mutacijo EGFR eksona 20, ki prav tako kažeta potencialne koristi za predhodno že zdravljene bolnike.

Še en zaviralec PD-1 za zdravljenje napredovalega NSCLC

Predstavljamo dve pomembnejši študiji z januarskega kongresa Mednarodnega združenja za proučevanje pljučnega raka (IASLC), v katerih so proučevali delovanje še dveh imunoterapevtikov v monoterapiji v primerjavi s kemoterapijo pri bolnikih z napredovalim ali razsejanim nedrobnoceličnim rakom pljuč in visoko izraženostjo liganda za receptor programirane celične smrti 1 (PD-L1 ≥ 50 %).

Novi izsledki zdravljenja napredovalega NSCLC s pembrolizumabom

Na svetovnem kongresu o pljučnem raku WCLC 2020 so predstavili nove rezultate več let trajajočih analiz zdravljenja z enim bolj raziskanih zaviralcev PD-1. Kaj pravijo novi podatki o celokupnem preživetju in preživetju brez napredovanja bolezni?

INFOGRAFIKA: Spremembe v klinični praksi po WCLC 2020

Kakšne so novosti pri zdravljenju napredovalem nedrobnoceličnem in drobnoceličnem rakom pljuč ter malignega melanoma? Preglednica vključuje najpomembnejše ugotovitve ključnih raziskav.

Imunoterapija tudi v UKC Maribor

Od februarja lani v UKC Maribor izvajajo kombinacijo imunoterapije in klasične kemoterapije. Kljub napredku zdravljenja pa je največja razlika, ki jo specialistka internistične onkologije Marija Ivanović, dr. med., z oddelka za onkologijo v UKC Maribor opaža glede na ljubljanske podatke, ta, da bolniki na Štajerskem zdravnika obiščejo bistveno kasneje, velikokrat prepozno.

Kako lahko pljučnega raka diagnosticiramo prej

Pnevmolog doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., direktor Klinike Golnik, razloži, zakaj bi bilo potrebno tega raka diagnosticirati še bolj zgodaj, kakšno vlogo pri tem imajo presejalni programi, kako dolga je pot do diagnoze pri nas in kateri so zgodnji znaki bolezni.

Izziv ostaja širitev raka v centralni živčni sistem

Bolniki z nedrobnoceličnim rakom pljuč, ki so ALK-pozitivni, se v večini primerov na zdravljenje z najnovejšimi zaviralci ALK zelo dobro odzovejo. »Za te bolnike v metastatskem stadiju bolezni imamo visoko učinkovita zdravila, ki dajejo hiter in dolgotrajen odgovor ter imajo ugoden varnostni profil,« je na 15. Dnevih internistične onkologije pojasnila mag. Mojca Unk, dr. med., spec. internistične onkologije na OIL.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}