Slovarček

*
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
V
W
X
Y
Z
Ž
Abemaciklib

Abemaciklib (Verzenios) je predstavnik skupine zaviralcev od ciklina odvisnih kinaz. Predpisujemo ga za zdravljenje metastatskega hormonsko odvisnega raka dojk v kombinaciji z bodisi zaviralcem aromataze bodisi fulvestrantom.

A
Abirateron

(ang. Abiraterone)
Je peroralno hormonsko zdravilo, ki se uporablja pri bolnikih z rakom prostate v kombinaciji s kemično oziroma kirurško kastracijo. Inhibira CYP17A1 in s tem nastanek prekurzorjev testosterona v testisih, adrenalnih žlezah in prostatičnem tkivu. Standardni odmerek je 1000 mg dnevno, jemlje se skupaj z nizkimi odmerki kortikosteroidov. Najpogostejši neželeni učinki, ki jih lahko povzroča, so utrujenost, inapetenca, bruhanje, povišanje krvnega tlaka in otekanje. Posebej pozorni smo na raven kalija v serumu, saj lahko povzroča hipokaliemijo.

A
Absolutno tveganje

(angl. Absolute Risk)
Absolutno tveganje za nastanek raka je možnost, da oseba v določenem časovnem obdobju zboli. Absolutno tveganje za bolezen ocenimo tako, da pogledamo večjo skupino posameznikov, ki so si na na nek način podobni (na primer iste starosti) in preštejemo število ljudi v tej skupini, ki v določenem obdobju zbolijo. Če bi na primer eno leto spremljali 100.000 žensk, starih od 30 do 34 let, bi jih približno 29 zbolelo za rakom dojk. To pomeni, da je enoletno absolutno tveganje za nastanek raka dojke pri ženskah, starih od 30 do 34 let, 29 na 100.000.

A
Agnostično zdravljenje

(angl. agnostic tumor treatment); tumor agnostična terapija
Gre za zdravljenje, usmerjeno proti specifičnim genomskim anomalijam oziroma molekularnim spremembam v tumorju ne glede na vrsto tkiva oziroma tip raka.

A
Aksilarna disekcija

(ang. axillary dissection, axillary sampling); odstranitev pazdušnih bezgavk
Poseg, pri katerem kirurg ostrani nekaj ali vse pazdušne bezgavke, ki jih nato pregleda patolog za določitev prisotnosti rakastih celic.

A
Alogenska presaditev krvotvornih matičnih celic

(angl. Allogeneic haematopoetic stem cell transplantation)
Proces zdravljenja krvnih bolezni, pri katerem zdravemu darovalcu odvzamemo krvotvorne matične celice in jih vrnemo drugi osebi – bolniku. Bolnik pred transplantacijo prejme intenzivno kemoterapijo z obsevanjem celotnega telesa ali brez njega. Ločimo med sorodnim in nesorodnim darovalcem krvotvornih matičnih celic.

A
Alpelizib

Alpelizib (Piqray) je predstavnik skupine kinaznih inhibitorjev PI3, ki se predpisuje pri zdravljenju raka dojk pri bolnicah z dokazano mutacijo gena PIK3CA. Uporablja se v kombinaciji s fulvestrantom.

A
Androgeni receptor

(ang. androgen receptor)
Androgeni receptor je jedrni receptor, ki služi kot transkripcijski faktor. Aktivira se s pomočjo vezave liganda in tako vpliva na izražanje določenih genov. Liganda sta dihidrotestosteron (DHT) in testosteron, ki sta odgovorna za razvoj moških spolnih znakov. Stimulacija androgenega receptor ima vlogo tudi pri nastanku in napredovanju raka prostate. Hormonsko zdravljenje zato temelji na odtegnitvi androgenov (DHT in testosterona) oziroma na blokiranju njunega učinka.

A
Antiangiogeni tirozin kinazni zaviralci VEGFR-TKI

(ang. vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors)
Predstavniki: sunitinib, pazopanib, sorafenib, kabozantinib.
Skupina zdravil za zdravljenje napredovalega raka ledvic. Veže se na receptor VEGFR in s tem onemogoči nastanek novih žil (angiogenezo) ter na tak način deluje protitumorsko.

A
Antraciklini

(ang. anthracycline)
Spojina, pridobljena iz bakterije skupine Streptomyces. Povzroči poškodbo DNA strukture in smrt rakavih celic (apopotozo). Trenutno se v zdravljenju raka uporabljajo danorubicin, doksorubicin in epirubicin. Uporabljajo se samostojno ali v kombinaciji z drugimi kemoterapevtiki.

A
Apalutamid

(ang. Apalutamide)
Je peroralno hormonsko zdravilo, ki sodi med nesteroidne antiandrogene in se v kombinaciji s kastracijo uporablja za zdravljenje bolnikov z nemetastatskim proti kastraciji odpornim rakom prostate, ki imajo visoko tveganje za razsoj bolezni, in za zdravljenje bolnikov z metastatskim hormonsko občutljivim rakom prostate. Učinkuje kot antagonist na androgenih receptorjih. Priporočeni dnevni odmerek je 240 mg. Med njegove najpogostejše neželene učinke sodijo utrujenost, slabost, diareja, povišanje krvnega tlaka, kožni izpuščaj in hipotiroza.

A
Avtoimuni neželeni učinki

(ang. autoimmune disorders)
Avtoimuni neželeni učinki se lahko pojavijo ob zdravljenju z imunoterapijo, ki spodbudi bolnikov lastni imunski sistem k prepoznavanju in uničevanju rakavih celic. Če se imunski sistem prekomerno aktivira, pride do avtoimunega vnetja, ki lahko prizadenejo katerikoli organ v telesu. Najpogosteje se pojavljajo izpuščaji po koži, prekomerno ali premalo aktivna ščitnica, driska. Ukrepanje je odvisno od stopnje izraženosti neželenega učinka, pogosto zahteva vsaj začasno prekinitev aplikacij imunoterapije in zdravljenja s kortikosteroidi.

A
Avtologna presaditev krvotvornih matičnih celic

(angl. Autologous haematopoetic stem cell transplantation)
Proces zdravljenja krvnih bolezni, pri katerem bolniku odvzamemo krvotvorne matične celice, jih zamrznjene hranimo in po intenzivnem kemoterapevtskem zdravljenju vrnemo istemu bolniku. Matične celice se vračajo prek periferne venske kanile.

A
Benigna hiperplazija prostate

(ang. benign prostatic hyperplasia)
Povečanje prostate, ki je zelo pogosto pri starejših moških, vendar ni nevarno. Povečana prostata lahko povzroča podobne težave kot rak prostate (pogosto uriniranje, šibek curek, občutek nepopolno izpraznjenega mehurja, kri v urinu in okužbe sečil), zato je ob naštetih težavah potreben pregled.

B
Bilateralna orhidektomija/bilateralna orhiektomija/kirurška kastracija

(ang. bilateral orchidectomy/orchiectomy/surgical castration)
Pomeni kirurško obstranitev obeh testisov s pomočjo manjšega kirurškega posega, ki se lahko izvede pri bolnikih z lokalno napredovalim oziroma metastatskim rakom prostate. S tem se zniža produkcija androgenov, saj se približno 90 % testosterona proizvede v testisih. Znižanje vrednosti testosterona upočasni rast in napredovanje raka prostate.

B
Biokemična ponovitev, biokemični recidiv raka prostate

(ang. biochemical recurrence)
Pomeni porast vrednosti PSA ≥ 0,2 ng/ml po radikalni prostatektomiji, z dodatno potrditveno meritvijo ≥ 0,2 ng/ml. Nekatere smernice upoštevajo tudi dve zaporedni meritvi porasta PSA brez jasno določene spodnje meje. Po radikalnem obsevanju je najpogosteje uporabljena opredelitev tista, ki biokemični recidiv opredeli kot porast vrednosti PSA več kot 2 ng/ml nad vrednost nadirja (nadir je najnižja vrednost PSA, ki je dosežena po obsevanju).

B
Biološka zdravila

(angl. Biopharmaceutical, biological medical product)
So zdravila, proizvedena s pomočjo molekularnih tehnik in celične biologije. Po kemijski sestavi gre za proteine. V zadnjem času so v razvoju predvsem monoklonska protitelesa, ki se uspešno uporabljajo pri zdravljenju različnih rakov. Delujejo usmerjeno, na določeno tarčo v rakasti celici.

B
Biooznačevalci

(ang. biomarkers)
Substance, ki korelirajo z biologijo tumorja in napovedujejo pacientovo prognozo, izhod zdravljenja ali njegovo učinkovitost. Določajo se iz tumorskega tkiva ali krvi. Lahko so neposredna tarča za zdravila, prijemališča za zdravila ali pa so odgovorni za to, da določeno zdravilo ne deluje. Pri različnih vrstah tumorjev se določajo različni biooznačevalci, odvisno od zdravljenja in biologije tumorja.

B
Biopsija kostnega mozga

(angl. bone marrow biopsy)
Poseg, pri katerem z biopsijsko iglo iz črevnice (zadnja zgornja iliakalna krista pri odraslih, sprednja zgornja iliakalna krista pri otrocih) odvzamemo stebriček kostnega mozga, ki meri v dolžino največ dva centimetra. Poseg pri odraslih poteka pod lokalno, pri otrocih pa običajno pod splošno anestezijo.

B
Biopsija prostate

(ang. prostate biopsy)
Je diagnostični postopek, ki ga najpogosteje uporabljamo za potrditev suma raka prostate. Z biopsijo pridobimo tkivo prostate, ki ga patohistološko pregledamo. Pred posegom opravimo ultrazvok prostate in določimo mesta za odvzem vzorcev (10 do 12 vzorcev), ki jih odvzamemo preko danke s posebno iglo za biopsijo.

B
Biopsija varovalne bezgavke

(ang. sentinel node biopsy)
Poseg, pri katerem kirurg ostrani varovalno bezgavko v pazduhi. Gre za prvo bezgavko ali skupek bezgavk, preko katerih se drenira limfa s področja tumorja. Poseg se opravi z namenom določitve prisotnosti rakastih celic v bezgavki.

B
Bisfosfonati

(angl. bisphosphonates)
Zdravila, ki zavirajo delovanje osteoklastov in zmanjšujejo razgradnjo kostnine. Uporabljajo se za zdravljenje osteoporoze, saj preprečujejo izgubo kostne gostote, za preprečevanje zlomov in zmanjševanje bolečine pri kostnih zasevkih. Pri bolnicah z zgodnjim rakom dojk se uporabljajo tudi kot dopolnilno zdravljenje za zmanjšanje tveganja za ponovitev raka dojk.

B
Brahiterapija, brahiradioterapija ali notranje obsevanje

(ang. brachytherapy, internal radiation therapy)
Vrsta obsevanja, ki ga uporabljamo pri nekaterih bolnikih z rakom prostate, pri kateri je vir sevanja vstavljen v prostato oziroma njeno okolico. Metodo lahko uporabljamo samostojno ali v kombinaciji z zunanjim obsevanjem in sistemskim zdravljenjem. Sevanje vpliva na zelo omejeno območje v bližini vstavljenih virov sevanja, izpostavljenost bolj oddaljenih zdravih tkiv pa je majhna. Ob premikanju bolnika ali tumorja viri sevanja ohranijo svoj pravilni položaj glede na tumor, kar predstavlja še eno prednost pred zunanjim obsevanjem.

B
CK-BB

Izoencim kreatin kinaze, ki je pretežno v živčevju, v plazmi ga navadno ni, lahko pa se pojavi pri karcinomu prostate ali pri akutni možganski poškodbi.

C
Darolutamid

(ang. Darolutamide)
Je peroralno hormonsko zdravilo, ki se v kombinaciji s kastracijo uporablja za zdravljenje bolnikov z nemetastatskim proti kastraciji odpornim rakom prostate, ki imajo visoko tveganje za razsoj bolezni. Sodi med nesteroidne antiandrogene in učinkuje kot selektivni antagonist na androgenem receptorju. Priporočen odmerek je 600 mg/12 ur. Med njegove najpogostejše neželene učinke sodijo utrujenost, bolečine v okončinah, izpuščaj. Nekoliko poveča tudi tveganje za ishemično bolezen srca in srčno popuščanje.

D
Debelina po Breslowu

(ang. Breslow tumour thickness)
Opisuje vertikalno razdaljo med granularno plastjo epidermisa in melanomsko celico, ki leži najgloblje v dermisu. Debelina je izražena v milimetrih in se je izkazala kot metoda, ki je bolj objektivna in ponovljiva kot ocena invazije po Clarku. Je eden izmed najpomembnejših prognostičnih dejavnikov pri malignem melanomu.

D
Debeloigelna biopsija

(angl. Core Needle Biopsy)
Biopsija tumorja v dojki z votlo iglo, s katero pridobimo vzorec tkiva za histološki pregled.

D
Delecija kromosoma 17p

(angl. Chromosome 17p deletion)
Neugodna citogenetska sprememba, ki se pojavi pri nekaterih krvnih boleznih (kronična limfocitna levkemija, diseminirani plazmocitom, limfomi). Običajno gre za izgubo celotne krajše ročice kromosoma 17 ali izgubo dela krajše ročice kromosoma, na katerem se nahaja tumor supresorski gen TP53. Zaradi delecije je bolezen slabše odporna proti standardnemu kemoterapevtskemu zdravljenju.

D
Denosumab

(angl. denosumab)
Humano monoklonsko protitelo, ki se uporablja za zdravljenje osteoporoze, preprečuje izgubo kostne gostote, uporablja se pri preprečevanju zlomov in bolečine pri kostnih zasevkih. Aplicira se v podkožje.

D
Derivati platine

(ang. platinum compounds)
Spojine, ki povzročajo spremembe v strukturi DNA, kar povzroča smrt rakavih celic (apoptozo). Trenutno se v zdravljenju raka uporabljajo spojine platine cisplatin, karboplatin in oksaliplatin. Uporabljajo se samostojno ali v kombinaciji z drugimi kemoterapevtiki.

D
Dozno-gosta kemoterapija

(ang. dose dense chemotherapy)
Gre za režim zdravljenja, kjer je interval med aplikacijami krajši kot je to običajno. Odmerek kemoterapije se ne poveča, zmanjša se le čas med odmerki. Cilj dozno-gostega zdravljenja je s pogostejšimi aplikacijami prekiniti fazo hitre rasti čim več tumorskih celic in jih tako uničiti.

D
Drobnocelični limfocitni limfom

(angl. Small lymphocytic lymphoma)
Limfomska oblika kronične limfatične levkemije. Značilno se pojavi limfadenopatija, organomegalija ali ekstramedularna bolezen. V periferni krvi je število zrelih limfocitov s tipičnim fenotipom lahko manjše od 5x109/L.

D
Duktalni karcinom in situ

(angl. ductal carcinoma in situ, DCIS); intraduktalni karcinom
Neinvazivna oblika raka dojk, ki vznikne iz duktalnih celic in je omejena na duktuse. Gre za najzgodnejšo obliko raka dojk (stadij 0), ki s časom preide v invazivno obliko.

D
Ekstramedularni plazmocitom

(angl. extramedullary plasmacytoma)
Solitarna masa neoplastičnih monoklonskih plazmatk, lokalizirana v mehkih tkivih. Najpogosteje nastane na področju glave in vratu. Bolniki so brez sistemske prizadetosti, brez kostnih lezij in kriterijev CRAB. Redko napreduje v diseminirani plazmocitom.

E
Ekzemestan

(angl. exemestane)
Ekzemestan je steroidni zaviralec aromataze, ki se uporablja za zdravljenje hormonsko odvisnega raka dojk pri pomenopavznih bolnicah. Zdravilo je indicirano za dopolnilno zdravljenje ali za zdravljenje metastatskega raka dojk, pri katerih je bolezen napredovala po antiestrogenskem zdravljenju.

E
Elektrokemoterapija

(ang. electrochemotherapy, ECT)
Postopek aplikacije električnih pulzov na mesto tumorja (največkrat kožnega in podkožnega), ki poveča prepustnost celične membrane in s tem protitumorsko delovanje kemoterapevtika, ki sicer ne prehaja celične membrane.

E
Endokrina senzitivnost

(angl. endocrine sensitivity)
Ob zdravljenju s hormonsko terapijo prosti interval bolezni več kot šest mesecev v primeru razsejanega raka. 5-letno dopolnilno endokrino zdravljenje primarnega raka dojk brez ponovitve bolezni.

E
Enfortumab vedotin

Enfortumab vedotin je konjugirano protitelo, ki je usmerjeno proti nektinu-4 in hkrati vsebuje agens monometil auristatinu E, ki prepreči formacijo mikrotubolov in s tem povzroči ustavitev celičnega cikla in odmrtje rakavih celic. Nektin-4 je molekula, ki jo izražajo rakave celice urotelnega karcinoma in prispeva k rasti in razmnoževanju rakavih celic. Uporablja se za zdravljenje odraslih bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim urotelnim rakom v kasnejših linijah (po predhodni kemoterapiji s platino in inhibitorji PD-1 oz. PD-L1). Aplicira se v obliki 30-minutne intravenozne infuzije. Najpogostejši neželeni učinki, ki jih povzroča, so alopecija oz. plešavost (48,8 %), utrujenost (46,8 %), zmanjšan apetit (44,9 %), periferna senzorična nevropatija (38,7 %), diareja (37,6 %), slabost (36 %) in pruritus oz. srbež (33,4 %).

E
Enzaluzamid

(ang. Enzalutamide)
Enzalutamid je zaviralec androgenega receptorja in deluje na različnih stopnjah v androgeni signalni poti, ki je pri bolnikih z rakom prostate prekomerno aktivirana. Z androgeni, ki spodbujajo rast rakavo spremenjenih celic prostate, tekmuje za vezavo na receptor, prepreči njegovo translokacijo iz citoplazme v jedro in zavira delovanje v jedru ter s tem transkripcijo genov, ki so pomembni za razvoj tumorja. Priporočeni odmerek je 160 mg dnevno v obliki tablet oziroma kapsul, med zdravljenjem je potrebno pri bolnikih, ki niso bili kirurško kastrirani, nadaljevati z analogom gonadoliberina. Najpogostejši neželeni učinki so astenija/utrujenost, vročinski oblivi, hipertenzija, zlomi in padci. Drugi pomembni neželeni učinki vključujejo ishemično srčno bolezen in konvulzije.

E
Erdafitinib

Tarčno zdravilo, ki se uporablja pri metastatskem raku sečnega mehurja. Deluje preko zaviranja FGFR receptorja (fibroblast growth factor receptor) in s tem onemogoči rast rakavih celic ter nastanek novih žil. Uporablja se lahko samo pri bolnikih, ki imajo prisotno mutacijo FGFR in pri bolnikih, ki so že bili zdravljeni s platino in tovrstno zdravljenje ni več učinkovito.

E
Everolimus

Everolimus (Afinitor) je predstavnik skupine inhibitorjev mTOR in se predpisuje za zdravljenje metastatskega raka dojk v kombinaciji s hormonsko terapijo, najpogosteje z ekzemestanom.

E
Febrilna nevtropenija

(ang. febrile neutropenia)
Je eno od urgentnih stanj v onkologiji, ki lahko vodi v sepso in septični šok. Pogosto se pojavi ob zdravljenju s kemoterapijo. Gre za znižanje vrednosti nevtrofilcev pod 0.5 x 10 na 9 ob hkrati povišani telesni temperaturi nad 38.3 stopinj Celzija izmerjeno enkrat oziroma če vztraja temperatura nad 38 stopinj Celzija več kot eno uro. Tak bolnik rabi čimprejšnje zdravljenje z antibiotiki.

F
Fibroadenom

(angl. fibroadenoma)
Fibroadenomi je najpogostejši benigni tumor dojk. Pojavlja se pri mlajših ženskah v starosti med 15 in 25 let. Razvijejo se iz lobulov (žleznega tkiva) in strome (vezivnega podpornega tkiva) in tvorijo čvrsto maso. Kaže se kot omejena, čvrsta in neboleča rezistenca v dojki.

F
Fluorescenčna in situ hibridizacija

(ang. fluorescence in situ hybridization – FISH)
Je molekularno-citološka preiskava, ki za dokazovanje določenih zaporedij nukleinskih kislin uporablja flourescentno obarvane sonde. Pri raku dojk se uporablja za določitev števila kopij HER2 gena, ki jih vsebuje posamezna tumorska celica.

F
Fulvestrant

Fulvestrant (Faslodex) je zdravilo, ki se predpisuje za zdravljenje hormonsko odvisnega, metastatskega raka dojk pri pomenopavznih bolnicah in pri zdravljenju hormonsko pozitivnega HER-2 negativnega raka dojk v kombinaciji s tarčnimi zdravili po progresu na hormonski terapiji. Deluje tako, da zavira receptorje za estrogen na celicah in povzroča zmanjšanje števila estrogenskih receptorjev.

F
Fuzija NTRK

(angl. Neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK) gene fusions)
Gre za fuzijo gena, ki prizadane nevrotropni tirozin kinazni receptor. Preureditev gena lahko privede do nastanka novih proteinov, ki spodbujajo rast in razvoj tumorske celice. Fuzija se pojavlja pri približno 0,3 % solidnih rakov. V več kot 90 % je prisotna pri sekretornem karcinomu dojk, najdemo jo tudi pri drugih rakih. NTRK fuzijsko pozitivni tumorji so lahko primerni za zdravljenje s tarčnimi zdravili ne glede na vrsto raka.

F
Genski podpis

(ang. gene expression signature)
Nabor enega ali več znanih genov, ki kodirajo sintezo proteinov, ki so med seboj lahko funkcionalno povezani, denimo kot encimi v kaskadi. Uporablja se v diagnostične, prognostične in prediktivne namene.

G
Genski podpis raka dojk

(ang. genetic signature, genomic testing, tumor profiling); gensko testiranje tumorskega tkiva
Gre za molekularno analizo vzorca tumorskega tkiva, ki nam na podlagi aktivnosti določenih genov pove, ki povedo, ali imajo tumorske celice sposobnost agresivnejše rasti in s tem oceno, kakšno je tveganje za ponovitev bolezni. Na podlagi analize se lahko onkologi ustrezneje odločijo o dodatnem zdravljenje bolnikov.

G
Hematurija

(ang. hematuria)
Hematurija pomeni prisotnost krvi v urinu. Makrohematurija pomeni rdeče oziroma rjavo obarvan urin, pri mikrohematuriji pa so v urinu prisotni eritrociti, ob tem je urin normalne barve.

H
HER2-receptor

(ang. Her2 receptor)
Receptor iz skupine tirozin kinaznih receptorjev, katerega funkcija je, da ob heterodimerizaciji z drugimi receptorji skupine sproži skupino signalnih poti, ki vodijo v celično proliferacijo, preživetje celice, diferenciacijo, angiogenezo in invazijo. Receptor je prekomerno izražen pri 15–30 % invazivnih rakov dojk, prekomerno izražen je tudi pri nekaterih drugih oblikah raka.

H
Hormonsko občutljivi rak prostate (HORP)

(ang. castration-sensitive prostate cancer, CSPC)
Bolezen je pod nadzorom tako biokemično (upad oziroma stagnacija vrednosti PSA) in radiološko (brez dokazanega progresa) s pomočjo kastracije in nizkih vrednosti testosterona.

H
Hormonsko odvisen rak dojk

(ang. hormone-sensitive cancer); hormonsko odziven rak, hormonsko pozitiven rak
Izraženost hormonskih receptorjev (< 1 %) na površini rakavih celic. Hormonski receptorji so beljakovine v celičnem jedru, preko katerih hormoni spodbujajo delitev in rast celic.

H
Imunoterapija raka

(ang. cancer immunotherapy)
Oblika zdravljenja, ki se uporablja za zdravljenje bolnikov z rakom in vključuje ali uporablja komponente imunskega sistema. Nekatere so sestavljene iz protiteles, ki se vežejo in zavirajo delovanje proteinov, izraženih v rakavih celicah. Druge vključujejo cepiva in snovi, ki vplivajo na delovanje celic T.

I
In-transit zasevki

(ang. in-transit metastasis)
Multifokalni kožni ali podkožni zasevki, ki se širijo po limfatičnem sistemu na razdalji več kot dva centimetra od mesta primarnega tumorja do regionalne bezgavčne lože.

I
Indolentni (tleči) plazmocitom

(angl. smoldering multiple myeloma)
Predstopnja diseminiranega plazmocitoma, pri katerem je vrednost monoklonskega imunoglobulina višja od 30 gramov na liter, delež monoklonskih plazmatk v kostnem mozgu med 10 in 60 %, kriteriji CRAB pa še niso doseženi.

I
Inhibitor BCL-2

(angl. Bcl-2 inhibitor)
Majhna tarčna molekula zavre proteine iz družine BCL-2, ki regulirajo celično apoptozo in malignim B-limfocitom omogočajo preživetje. S pomočjo BCL-2 se KLL-celice izognejo programirani celični smrti. Predstavnik je venetoklaks.
Stadij A kronične limfocitne levkemije (angl. Chronic lymphocytic leukemia's stage A)
Je klinična razvojna stopnja, ki temelji na sistemu razvrščanja po Binetu in vključuje koncentracijo hemoglobina večjo od 100 g/L, koncentracijo trombocitov večjo od 100 x 109/L in največ dve povečani regiji od petih (tipno povečane bezgavke na glavi in na vratu, tipno povečane bezgavke v eni ali obeh pazduhah, tipno povečane bezgavke v dimljah, tipljiva vranica in tipljiva jetra).

I
Inhibitor Brutonove tirozin kinaze

(angl. Bruton tyrosine kinase inhibitor)
Je majhna tarčna molekula. Selektivno in ireverzibilno se veže na Brutonovo tirozin kinazo, ki je del kompleksa B-celičnega receptorja (BCR) na limfocitih B in zavre celično signalno pot, prek katere je regulirana celična rast. Povzroča apoptozo malignih limfocitov B. Predstavnika sta ibrutinib in akalabrutinib.

I
Inhibitorji mTOR

(ang. mTOR Inhibitors)
Skupina zdravil, ki zavira delovanje encima mTOR. V celicah se zdravila vežejo na beljakovino, skupek pa nato zavre njeno delovanje. Predpisujejo se za zdravljenje številnih rakov, tudi metastatskega, hormonsko odvisnega raka dojk. Le v kombinaciji s hormonsko terapijo ojačajo njeno delovanje.

I
Inhibitorji PARP

(ang. PARP Inhibitors)
Skupina zdravil, ki zavira delovanje encima humana poli (ADP-riboza) polimeraza (PARP), ki sodeluje pri popravilu poškodovane tumorske DNA med celično delitvijo. Predpisuje se za zdravljenje metastatskega raka dojk pri bolnicah z dokazano mutacijo BRCA1 ali BRCA2. Predstavnika skupine sta olaparib in talazoparib.

I
Invazivni duktalni karcinom

(angl. invasive ductal carcinoma, IDC)
Invazivna oblika duktalnega karcinoma, kjer celice že prodirajo v stromo dojke. Takih je 70–80 % vseh malignih tumorjev dojk.

I
Invazivni lobularni karcinom

(ang. invasive lobular carcinoma, ILC)
Invazivna oblika raka, ki vznikne v lobulih in prodira v stromo dojke. Pomeni 10–15 % vseh malignih tumorjev dojk.

I
Izolirana ekstremitetna perfuzija

(ang. isolated limb perfusion, ILP)
Kirurški poseg, ki se uporablja za zdravljenje napredovalega malignega melanoma, ki je omejen na okončino. Protitumorsko delovanje je doseženo s perfuzijo okončine s citotoksičnimi zdravili (melfalan, TNF-alfa) ob sočasni lokalni hipertermiji.

I
Ježkova (Hedgehog) signalna pot

(ang. Hedgehog signaling pathway)
Nenormalna aktivacija signalne poti Hedgehog je v 90 % odgovorna za nastanek bazalnoceličnih karcinomov. Posledica nenormalne aktivacije je proliferacija, preživetje in diferenciacija celice.

J
Kabozantinib

(ang. Cabozantinib)
Je antiangiogeni multikinazni zaviralec, ki ga uporabljamo za zdravljenje bolnikov z napredovalim rakom ledvičnih celic. Jemlje se v obliki tablet, priporočen dnevni odmerek je 60 mg enkrat dnevno. Lahko ga uporabljamo kot monoterapijo ali v kombinaciji z zaviralci imunskih kontrolnih točk. Z imunoterapijo se dnevni odmerek zniža na 40 mg. Najpogostejši neželeni učinki, ki jih lahko povzroča, so hipertenzija, zmanjšanje apetita, utrujenost, sindrom roka-noga, diareja, proteinurija. Zdravljenje poveča tudi tveganje za krvavitve in nastanek venskih strdkov.

K
Karcinom Merklovih celic

(ang. Merkel cell carcinoma, MCC)
Redek in agresiven nevroendokrini karcinom kože, katerega nastanek je povezan z okužbo s poliomavirusom, izpostavljenostjo UV-svetlobi in imunosupresijo. Učinkovito zdravljenje zanj je imunoterapija.

K
Karcinoza mening

(ang. meningeal carcinomatosis)
Infiltracija oziroma razsoj malignih celic v možganske ovojnice. Pojavlja se pri okrog 5 % bolnikov z napredovalimi solidnimi raki. Najpogosteje v meninge zasevajo primarni tumorji dojke, pljuč, maligni melanom, tumorji prebavil in tumorji neznanega izvora.

K
Kemična kastracija

(ang. chemical castration, medical castration, androgen deprivation therapy, ADT)
Je temelj zdravljenja vseh bolnikov z metastatskim rakom prostate z odtegnitvijo androgenov. Intramuskularno se aplicirajo agonisti oziroma antagonisti LHRH (angl. luteinizing hormone-releasing hormone), s čimer se zniža nivo testosterona pod kastracijsko vrednost. Neželeni učinki zdravljenja so lahko nastanek metabolnega sindroma, povečanje tveganja za srčno-žilna obolenja in sladkorne bolezni, razvoj sekundarne osteoporoze. Kemična kastracija lahko povzroča tudi vročinske oblive, utrujenost in sarkopenijo.

K
Kinazni inhibitorji PI3

(ang. PI3 Kinase Inhibitors)
Skupina zdravil, namenjena prekinitvi signalov kinazne signalne poti PI3, s katero povzročijo ustavitev rasti rakavih celic s prisotno gensko mutacijo PI3KCA.

K
Komulativno tveganje

(angl. Cumulative Risk)
Podatek, ki pove, koliko oseb bo v svojem življenju zbolelo za določeno boleznijo, na primer za rakom dojk. Komulativo tveganje za rak dojk pri ženskah je ena na osem, kar je okoli 12 %. To pomeni, da bo od vsakih osmih žensk ena zbolela za rakom dojk.

K
Kostni zasevki

(angl. bone metastatse); zasevki v kosteh, kostne metastaze
Kostni zasevki nastanejo ob zasevanju raka drugih tkiv v kosti. Raki, ki pogosto zasevajo v kosti, so rak dojk, pljučni raki, rak prostate in rak jajčnikov. Najpogosteje se pojavijo v rebrih, medenici, lobanji in hrbtenici. Kostne metastaze delimo v tri podtipe: osteoblastne zasevke, osteolitične zasevke in zasevke mešanega tipa.

K
Kriteriji CRAB

(angl. CRAB criteria)
Diagnoza diseminiranega plazmocitoma zahteva izpolnjevanje vsaj enega od štirih bolezenskih kriterijev, znanih pod kratico CRAB: povišan serumski kalcij (angl. elevated Calcium), ledvična okvara (angl. renal dysfunction), anemija (angl. anemia) in osteolitične kostne lezije (angl. bone lesions). Pri nas uporabljamo tudi kratico HALO (hiperkalciemija, anemija, ledvična okvara, osteolitične lezije).

K
Lapatinib

(angl. lapatinib)
Lapatinib je predstavnik skupine zaviralcev tirozin kinaze in je dvojni inhibitor tirozin kinaze, deluje tako na HER2 signalno pot in na receptor za epidermalni rastni faktor (EGFR). Je peroralno zdravilo, ki se ga uporablja v kombinaciji z drugimi zdravili anti-HER2. Uporablja se za zdravljenje bolnic z napredovalim ali metastatskim rakom dojk, katerih tumorji prekomerno izražajo HER2.

L
Letrozol

(angl. letrozole)
Letrozol je nesteroidni zaviralec aromataze, ki se uporablja za zdravljenje hormonsko odvisnega raka dojk pri pomenopavznih bolnicah. Zdravilo je indicirano za dopolnilno zdravljenje ali za zdravljenje metastatskega raka dojk, pri katerih je bolezen napredovala po antiestrogenskem zdravljenju.

L
Limfedem

(angl. lymphedema)
Otekanje okončine zaradi slabšega pretoka oz. odtoka limfe, ki se pojavi po kirurški ostranitvi ali poškodbi (obsevanje, tumorska infiltracija) bezgavk. Pri raku dojk se najpogosteje pojavi v zgornjih okončinah (roka, dlan, prsti) po aksilarni disekciji, redko tudi po odstranitvi le varovalne bezgavke.

L
Lobularni karcinom in situ

(ang. lobular carcinoma in situ, LCIS)
Stanje, pri katerem se v lobulih v dojki tvorijo abnormalne celice, iz katerih se le izjemoma neposredno razvije karcinom. Bolnice z lobularnim karcinomom in situ imajo večje tveganje za razvoj invazivne oblike raka v prihodnosti.

L
Margetuksimab

(angl. margetuximab)
Maretuksimab je humanizirano monoklonsko protitelo, ki je namenjeno zdravljenju rakov, ki na površini rakastih celic prekomerno izražajo receptor HER2. Uporablja se v kombinaciji s kemoterapijo pri bolnikih z metastatskim HER2 pozitivnim rakom dojk, ki so v sklopu zdravljenja prejeli vsaj dva ali več predhodnih režimov na osnovi anti-HER2, od katerih je bil vsaj eden v sklopu zdravljenja metastatske bolezni.

M
Maščobna nekroza

(angl. Fat necrosis)
Benigna (ne rakava) sprememba v dojki, ki se pojavi kot posledica odmiranja maščobnih celic po operaciji ali poškodbi dojke. Ne predstavlja povečanega tveganja za nastanek raka dojk.

M
Maščobna nekroza

(ang. fat necrosis)
Benigna sprememba v dojki, ki se pojavi kot posledica odmiranja maščobnih celic po operaciji ali poškodbi dojk. Ne predstavlja povečanega tveganja za nastanek raka dojk.

M
Mastektomija

(ang. mastectomy)
Poseg, pri katerem kirurg odstrani celotno tkivo dojke, največkrat tudi areolo in bradavico.

M
Mikrometastaze

(ang. micrometastases, micrometastatic diseases); mikrometastatska bolezen
Gre za skupke rakavih celic, ki se odcepijo od primarnega tumorja in se preko krvnih žil oziroma limfnega sistema razširijo po organizmu. Po velikosti so skupki premajhni, da bi jih lahko opredelili s slikovno diagnostiko.

M
Mikrosatelitska nestabilnost

(angl. microsatellite instability, MSI)
Gre za pojav, ki je posledica okvare v genih za popravljanje DNA. Rezultat preiskave nam pomaga pri identifikaciji bolnikov z določenimi sindromi (Lynch sindrom), na podlagi rezultata statusa MSI lahko napovemo tudi odgovor na zdravljenje z določenimi zdravili.

M
Mišično invazivni rak sečnega mehurja

(ang. muscle-invasive bladder cancer)
Rak sečnega mehurja, ki vrašča oz. prerašča mišično plast stene mehurja in ima večji potencial za širjenje v druge organe kot površinski raki sečnega mehurja. Najpogosteje je potrebna kirurška odstranitev mehurja in zdravljenje s kemoterapijo.

M
Monoklonska B-celična limfocitoza

(angl. Monoclonal B-cell lymphocytosis)
Je predstopnja kronične limfatične levkemije oz. njene limfomske različice drobnoceličnega limfocitnega limfoma. Ne povzroča limfadenopatije, organomegalije in ekstramedularne bolezni. V periferni krvi so zreli limfociti s tipičnim fenotipom, vendar njihova koncentracija ne presega 5x109/L.

M
Monoklonska imunoglobulinemija nepojasnjenega pomena (MINP)

(angl. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS)
Nemaligno stanje, pri katerem en klon plazmatk ali limfocitov B izloča bodisi celotne imunoglobuline bodisi zgolj lahke oziroma težke verige imunoglobulinov. Pri MINP je vrednost monoklonskega imunoglobulina nižja od 30 gramov na liter in delež monoklonskih plazmatk v kostnem mozgu manjši od 10 %. Posamezniki z MINP ne dosegajo preostalih kriterijev za diseminirani plazmocitom, amiloidozo lahkih verig ali drugih limfoproliferativnih in ledvičnih bolezni.

M
Mutacija BRAF

(ang. BRAF mutation)
Mutacija v genu BRAF se pojavlja pri več vrstah raka, v približno 50 % pri malignem melanomu, kjer je zelo pomembna tarča za zdravljenje. Gen je odgovoren za sintezo protein kinaze, ki je vpletena v signalno pot MAPK. Mutacija v genu BRAF vodi v nenormalno signaliziranje poti MAPK in posledično povečano rast rakavih celic.

M
Mutacija BRCA1/2

(ang. BRCA1/2 mutation); mutacija gena BRCA1/2
Gena BRCA1/2 sta tumor supresorska gena. Mutacija na genu poveča tveganje za nastanek raka dojk, jajčnikov in nekaterih drugih rakov. Pri bolnicah z rakom dojk, ki imajo družinsko anamnezo dednega raka dojk, v 20–25 % odkrijemo mutacije v genih BRCA1 (15–20 %) ali BRCA2 (5–10 %).

M
Mutacija ESR1

(angl. estrogen receptor alpha mutation); mutacija estrogenskega receptorja alfa
Gre za mutacijo v genu za podenoto estrogenskega receptorja. Redko je prisotna v primarnem tumorju, je pa mutacija pogosta pri metastatskem hormonsko odvisnem raku dojk in je povezana z rezistenco na hormonsko terapijo.

M
Mutacija PALB2

(angl. PALB2 gene mutation, partner and localizer of the BRCA2 gene mutation)
Gre za mutacijo v genu, ki sodeluje pri sintezi proteinov za aktivacijo gena BRCA2, ki je eden od genov, odgovoren za popravljanje prelomov DNK v celici. Prisotnost mutacije PALB2 poveča tveganje za nastanek raka dojk, jajčnikov in nekaterih drugih rakov.

M
Mutacija PIK3CA

(ang. PIK3CA gene mutation)
Mutacija PIK3CA je pogosta pri raku dojk in pri nekaterih drugih rakih, ki se kaže s promocijo rasti tumorskih celic. Gen je odgovoren za sintezo proteinaPI3, ki je vpleten v signalno pot PI3/AKT/mTOR.

M
Mutacijski status variabilne regije težke verige imunoglobulina (IGHV)

(angl. IGHV mutational status)
Z namenom opredelitve poteka kronične limfocitne levkemije se določa mutacijski status preurejenega variabilnega gena za težko verigo imunoglobulina. KLL-celice z nemutiranim genom so agresivnejše, napoved preživetja bolnikov pa slabša.

M
Nefrektomija

(ang. nephrectomy)
Nefrektomija je kirurška odstranitev ledvice. Postopek se opravi pri bolnikih z lokaliziranim rakom ledvic in pri nekaterih bolnikih z metastatskim rakom ledvic. Pri določenih bolnikih z majhnimi tumorji, solitarno ledvico oz. oslabljeno ledvično funkcijo, se lahko odstrani samo del ledvice (parcialna nefrektomija).

N
Nemelanomski kožni raki

(ang. nonmelanoma skin cancers)
So najpogostejši med vsemi raki v Sloveniji, njihova incidenca narašča. V največjem odstotku se pojavlja bazalnocelični karcinom, sledijo mu ploščatocelični karcinom in redkejši, denimo karcinom Merklovih celic in drugi. Večinoma so počasi rastoči tumorji svetlopolte populacije, ki redko zasevajo.

N
Neoadjuvantna kemoterapija

(ang. neoadjuvant chemotherapy, induction chemotherapy, primary chemotherapy, preoperative chemotherapy); predoperativna kemoterapija, indukcijska kemoterapija
Kemoterapija, ki se uporablja kot prva oblika zdravljenja, pred operacijo. Pogosto se uporablja pri večjih ali lokalno napredovalih rakih dojk za zmanjšanje tumorja pred operacijo in za zmanjšanje obsega operacije.

N
Neoadjuvantno hormonsko zdravljenje

(ang. neoadjuvant hormone therapy)
Hormonska terapija, ki se uporablja kot prvo zdravljenje, pred operacijo. Pogosto se uporablja pri večjih ali lokalno napredovalih rakih dojk za zmanjšanje tumorja pred operacijo in zmanjšanje obsega operacije.

N
Neoadjuvantno zdravljenje

(ang. neoadjuvant therapy, preoperative therapy); predoperativno zdravljenje
Kemoterapija, hormonska terapija, imunoterapija, ki se uporablja kot prva oblika zdravljenja, pred operacijo. Pogosto se uporablja pri večjih ali lokalno napredovalih rakih dojk za zmanjšanje tumorja pred operacijo in zmanjšanje obsega operacije.

N
Netipne lezije dojk

(Non-palpable breast mass, impalpable breast mass)
Lezije v dojki, ki so odkrite s pomočjo diagnostičnih metod in so premajhne, da bi jih bilo mogoče opredeliti s kliničnim pregledom.

N
Nevtropenija

(ang. neutropenia)
Pomeni znižano vrednost nevtrofilcev pod spodnjo mejo normale (< 1.5 x 10 na 9). Pogosto se pojavi ob zdravljenju s kemoterapijo in nekaterimi tarčnimi zdravili, ki jih uporabljamo pri zdravljenju raka. Nevtropenični bolniki so dovzetnejši za okužbe, zato se specifično zdravljenje odloži do zadostnega porasta nevtrofilcev oz. se ustrezno zniža doza kemoterapije.

N
Nizek status HER2

(angl. HER2 low)
Nanaša se na HER2-negativne tumorje z nizko ekspresijo receptorjev HER2. Približno polovica rakov dojk, razvrščenih v HER2-negativno skupino, kaže na nizko izraženost HER2.

N
Ocena po Gleasonu

(ang. Gleason score)
Stopnja malignosti raka prostate se ocenjuje po Gleasonu, ki predstavlja oznako arhitekturnega vzorca, ki ga tvorijo žleze raka prostate. Ocena je od 1 do 5, skupna ocena po Gleasonu pa je sestavljena iz vsote številčnih ocen dveh najobsežnejših morfoloških vzorcev, npr. Gleason 7 (4 + 3). Višja ocena po Gleasonu pomeni agresivnejšo obliko raka.

O
Olaparib

Olaparib (Lynparza) je predstavnik skupine inhibitorjev PARP, ki se predpisuje za zdravljenje metastatskega HER-2 negativnega raka dojk z dokazanimi mutacijami v genih BRCA1 ali BRCA2 in pri tistih, ki so bili predhodno zdravljeni z drugo sistemsko terapijo. Uporablja se tudi za zdravljenje drugih rakov.

O
Oligometastatska bolezen

(ang. oligometastatic diseas, oligometastases); oligometastatski rak, oligometastaze
Gre za metastatsko bolezen, ki je omejena po številu metastaz in razširjenosti. Niibe et al. jo definira kot manj ali enako pet metastatskih oz. ponavljajočih se lezij ob nadzoru primarne lezije. Definicija navaja največ tri različne metastatske lokalizacije.

O
Onkocitom ledvice

(ang. renal oncocytoma)
Benigni tumor, ki zraste v ledvici in predstavlja 7 % vseh tumorjev ledvic. Pogosto zraste več tumorjev na eni ledvici ali na obeh ledvicah. V večini primerov ne povzročajo težav in bolnike samo sledimo s slikovnimi preiskavami. V primeru, da rastejo oziroma povzročajo težave, kot sta bolečina in krvavi urin, je priporočena kirurška odstranitev.

O
Organotropizem

(angl. organotropism)
Nagnjenost rakavih celic različnih rakov, da metastazirajo v določene organe. Npr. rak dojk najpogosteje zaseva v kosti, pljuča in jetra.

O
Osteoblastni zasevki

(angl. osteoblastic metastases, sclerotic metastases); sklerotični zasevki, osteoblatne metastaze, zasevki osteoblastnega tipa
Gre za zasevke, ki nastanejo zaradi prekomernega odlaganja nove kostnine oziroma zmanjšane resorpcije. Mehanizem nastanka še vedno ni povsem pojasnjen. To vrsto zasevkov najdemo najpogosteje pri raku prostate, drobnoceličnemu pljučnemu raku, Hodgkinovemu limfomu in meduloblastomu.

O
Osteolitični zasevki

(angl. osteolytic metastases); osteolitične metastaze, zasevki osteolitičnega tipa
Gre za zasevke, ki nastanejo z destrukcijo normalne kostnine. Nastanek je povezan s prekomerno aktivacijo osteoklastov in ne direktno infiltracijo tumorskih celic. Osteolitične zasevke najdemo pri multiplem mielomu, raku ledvičnih celic, nedrobnoceličnemu raku pljuč, Ne-Hodgkinovemu limfomu. Večina kostnih zasevkov pri raku dojk je osteolitičnega tipa.

O
Ovarijska supresija

(ang. ovarian suppression); supresija jajčnikov
Uporaba zdravil ali kirurških postopkov za preprečevanje sinteze estrogena v jajčnikih. Gre za stanje umetno povzročene menopavze. Znižanja raven hormonov v telesu upočasni rast hormonsko odvisnih rakastih celic, pri premenopavznih ženskah. Ovarijska supresija se uporablja v kombinaciji s hormonsko terapijo, tamoksifenom ali zaviralcem aromataze.

O
Pagetova bolezen dojk

(ang. pagets disease)
Redka oblika neinvazivnega raka dojk, ki prizadene bradavico oziroma kolobar. Za to obliko raka je značilno, da celice vdrejo v področje bradavice ter kolobar in povzročijo značilno ekcematozno spremembo kolobarja.

P
Paliativna terapija

(ang. palliative therapy)
Zdravljenje, usmerjeno v lajšanje simptomov in znakov, ki jih povzroča bolezen. Namen paliativnega zdravljenja je olajšati težave, ki jih bolezen povzroča. Ne vpliva na zdravljenje in/ali potek bolezni.

P
Paliativno obsevanje

(ang. palliative radiation)
Paliativno obsevanje kostnih zasevkov je učinkovit pristop za lajšanje bolečine, ki jo povzročajo tumorji oziroma zasevki. Pomembno je, da dosežemo učinek s sorazmerno kratko in nezahtevno obravnavo. Po navadi je dovolj samo enkratno obsevanje z dozo 8 Greyev. Pri 75 % bolnikov se intenziteta bolečine zmanjša. Namen paliativnega obsevanja je lajšanje bolečine in preprečevanje zlomov v kosteh, kjer so prisotni zasevki, in ne vpliva na zdravljenje in/ali potek bolezni.

P
Papilarni rak ledvic

(ang. papillary renall cell carcinoma)
Je histološki podtip raka ledvičnih celic in predstavlja 10 do 15 % vseh malignih tumorjev ledvice. Glede na morfološke značilnosti ga razdelimo na tip I in tip II. Za tip I je značilna mutacija MET , tip II pa povzroča več različnih mutacij. Pogosteje se pojavlja pri moških v starosti 52 do 66 let. V primerjavi s svetloceličnim rakom ledvice je prognoza bolnikov z omejenim stadijem boljša, metastatski bolniki pa imajo slabšo prognozo. Sistemsko zdravljenje se trenutno ne razlikuje glede na histološki podtip.

P
Patološki odgovor

(angl. pathologic response)
Opisuje ostanek tumorja oz. tumorskih celic v dojki in pazdušnih bezgavkah po neoadjuvatnem zdravljenju. Popoln patološki odgovor pomeni, da v tkivu, odstranjenem med operacijo dojke, ni invazivnega raka. Delež popolnega patološkega odgovora poda tudi nekaj informacij o prognozi.

P
Pembrolizumab

(ang. pembrolizumab)
Humano monoklonsko protitelo, zaviralec imunskih kontrolnih točk, ki se veže na receptor PD-1 na citotoksičnem limfocitu T in prepreči njegovo vezavo z ligandom. Posledično pride do reaktivacije delovanja limfocita T v tumorskem mikrookolju. Imunoterapija s pembrolizumabom se uporablja za zdravljenje malignega melanoma in nekaterih drugih vrst raka.

P
Pertuzumab

(angl. pertuzumab)
Pertuzumab je humanizirano monoklonsko protitelo, namenjeno zdravljenju HER2-pozitivnega raka dojk. Uporablja se le v kombinaciji s trastuzumabom. Veže se na drugo vezavno mesto kot trastuzumab in še dodatno zavre delovanje receptorja.

P
Plazmocitomska serija

(angl. X-ray skeletal survey)
Serija RTG-slik celotnega telesa, ki zajema rentgensko slikanje lobanje, hrbtenice, medenice, reber in zgornje tretjine stegnenic. Uporablja se za izključitev kostnih lezij pri diseminiranem plazmocitomu.

P
Ponovitev bolezni

(angl. recurrence, relapse); relaps
Gre za ponovitev oziroma ponoven pojav raka dojk. Lahko gre za lokalno ponovitev, kjer se rak pojavi v področju predhodno zdravljene dojke oziroma v steni prsnega koša, regionalno ponovitev, kjer se rak pojavi v bezgavkah na strani predhodno zdravljene dojke, ali pa za ponovitev za oddaljenimi metastazami.

P
Preventivna mastektomija

(angl. Prophylactic Mastectomy, preventive mastectomy); profilaktična mastektomija
Preventivna odstranitev ene ali obeh dojk z namenom preprečitve pojava oziroma ponovitve raka dojk. Preventivna mastektomija je smiselna pri bolnicah z dednim rakom dojk.

P
Primarna endokrina rezistenca

(ang. primary endocrine resistance); primarna hormonska rezistenca, primarna endokrina odpornost
Ponovitev bolezni v prvih dveh letih dopolnilnega zdravljenja s hormonsko terapijo ali napredovanje razsejane bolezni v prvih šestih mesecih zdravljenja s prvim redom hormonske terapije.

P
Progestini

(progestins)
Skupina zdravil, progesteroni. Predstavnik je megestrol acetat. Indikacija za zdravljenje s progestini je hormonsko odvisen metastatski rak dojk pri pred in pomenopavznih bolnicah kot četrti ali kasnejši red zdravljenja.

P
Prognostični model IMDC

(ang. international metastatic RCC database consortium)

Model za določitev prognoze pri bolnikih z napredovalim rakom ledvic. Upoštevajo se naslednji dejavniki:

• slabo stanje splošne zmogljivosti (po Karnofskem < 80 %)
• < 1 leto od diagnoze do sistemskega zdravljenja (samo za bolnike v 1. liniji zdravljenja)
• vrednost hemoglobina pod spodnjo mejo normale
• vrednost korigiranega serumskega kalcij nad zgornjo mejo normale
• vrednost nevtrofilnih granulocitov nad zgornjo mejo normale
• vrednost trombocitov nad zgornjo mejo normale

Bolniki brez neugodnih dejavnikov imajo ugodno prognozo, bolniki z enim ali dvema neugodnima dejavnikoma srednje ugodno in bolniki z ≥ 3 neugodnimi dejavniki slabo prognozo.

P
Prognoza

(ang. prognosis)
Prognoza pomeni predvidevanje poteka bolezni. Bolniki z dobro prognozo imajo večjo verjetnost za ozdravitev oziroma daljšo zazdravitev bolezni ter s tem pričakovano preživetje kot bolniki s slabo prognozo.

P
Proliferacijski indeks MIB-1

(angl. MIB-1 proliferation index, Ki-67)
Imunohistokemična metoda za določanje stopnje proliferacije in merilo števila celic v tumorju, ki se v danem trenutku delijo. Uporablja se za boljše razumevanje, kako hitro tumor raste. Na več celic se protitelo Ki-67 prilepi na vzorcu tkiva, bolj verjetno je, da tumorske celice hitro rastejo in se delijo.

P
Prostatični specifični antigen PSA

(ang. prostate specific antigen)
PSA je protein, ki ga izločajo tako normalne celice prostate kot rakave celice prostate. Njegova koncentracija se meri v krvi. Normalna vrednost je do 4 ng/mL. Povišane vrednosti zaznamo pri nekaterih benignih stanjih, kot so vnetje prostate in povečana prostata, ter tudi pri raku prostate, zato ni primeren za postavitev definitivne diagnoze raka prostate. Lahko pa se uporablja za spremljanje bolezni in za oceno učinkovitosti zdravljenja.

P
Prostatitis

(ang. prostatis)
Prostatitis označuje vnetje prostate, ki ga najpogosteje povzroča bakterijsko vnetje. Simptomi in znaki so lahko podobni tistim, ki jih povzroča rak prostate in vključujejo spremembo v frekvenci odvajanja urina, moten, krvav urin, bolečine v spodnjem delu trebuha, križa in perineuma ter boleče ejakulacije. Zaradi draženja prostate je lahko povišan serumski PSA. Zdravi se večinoma z antibiotiki in simptomatsko z analgetiki.

P
Protein S100

(ang. S100 protein)
Prisoten je v različnih zdravih tkivih. Njegovo sproščanje v serum kaže na celično poškodbo ali na povečano prepustnost krvno-možganske pregrade. Uporablja se lahko kot tumorski označevalec pri bolnikih z nevrinomom, glioblastomom, astrocitomom in meningeomom. Nahaja se tudi v melanocitih, zato ima pomembno vlogo v spremljanju bolnikov z malignim melanomom.

P
Proti kastraciji odporni rak prostate (KORP)

(ang. castration-resistant prostate cancer, CRPC)
Bolezen je definirana z dinamiko rasti PSA in/ali dokazanim progresom s pomočjo slikovnih preiskav ob kastracijski vrednosti testosterona, ki jo dosežemo z antiandrogenim zdravljenjem.

P
Psevdoprogres

(ang. pseudoprogression)
Psevdoprogres se lahko pojavi pri bolnikih, ki so zdravljeni z imunoterapijo. Pomeni prehodno povečanje tumorskega bremena ali pojav novih zasevkov (vidni na slikovnih preiskavah), ki mu nato sledi postopno zmanjšanje skupnega tumorskega bremena. Ne gre torej za pravi progres (napredovanje) bolezni, ampak najverjetneje za imunski odziv telesa na zdravljenje.

P
PSMA-PET

(ang. PSMA-PET, a prostate-specific membrane antigen positron emission tomography)
Je relativno nova slikovna preiskava, ki jo uporabljamo pri bolnikih z rakom prostate. Prikaže in locira maligno spremenjene celice. Pred preiskavo vbrizgamo radiofarmak, ki se veže na PSMA na rakavih celicah prostate. PSMA je transmembranski glikoprotein, ki je prekomerno izražen na maligno spremenjenih prostatičnih celicah. PSMA PET je senzitivnejši in bolj specifičen pri detekciji in lokalizaciji raka prostate od trenutnega standarda (CT in scintigrafija), kot tudi od PET-CT s holinom.

P
Punkcija kostnega mozga

(angl. bone marrow aspiration)
Poseg, pri katerem s tanko punkcijsko iglo iz črevnice (zadnja zgornja iliakalna krista pri odraslih, sprednja zgornja iliakalna krista pri otrocih) ali prsnice odvzamemo tekoč del kostnega mozga, ki poleg krvi vsebuje kosmance kostnega mozga. Poseg pri odraslih poteka pod lokalno, pri otrocih pa običajno pod splošno anestezijo.

P
Radij 223

(ang. Radium 223)
Aktivna sestavina je alfa sevalec, ki sprošča izotop radij-223. Le ta posnema kalcij in se veže v kosteh na hidroksiapatit na mesta, kjer je povečana premena kosti oz. kjer so zasevki. Alfa sevalec povzroči zlome dvojno vijačne DNK in s tem deluje protitumorsko. Sevalno polje pa je majhno, zato ima le omejen učinek na okoliška tkiva ter zaradi tega maloštevilne in blage neželene učinke. Zdravilo se uporablja samostojno ali v kombinaciji z analogom lutropin sproščajočega hormona pri odraslih bolnikih z metastatskim, na kastracijo odpornim rakom prostate in simptomatskimi metastazami v kosteh ter brez znanih metastaz v notranjih organih. Bolezen mora biti napredovala, bolnik mora prej prejeti najmanj dve predhodnih liniji sistemskega zdravljenja . Aplicira se intravenozno na 4 tedne, in sicer do največ 6-krat. Najpogostejši neželeni učinki, ki jih lahko povzroča, so driska, slabost, bruhanje, trombocitopenija (znižano število trombocitov) in zlom kosti.

R
Radikalna cistektomija

(ang. radical cystectomy)
Je kirurška odstranitev celotnega mehurja, ki se uporablja pri mišično-invazivnem, na mehur omejenem raku sečnega mehurja. Pri moških se v večini primerov hkrati odstrani tudi prostata in seminalni vezikli, pri ženskah pa maternica, jajčniki in del vagine.

R
Radikalna prostatektomija

(ang. radical prostatectomy)
Je oblika kirurškega zdravljenja lokaliziranega oziroma lokalno napredovalega raka prostate. Pomeni odstranitev celotne prostate s kapsulo ter semenskimi mešički in formiranjem uretrovezikalne anastomoze. Lahko se izvede klasično, laparoskopsko ali z robotsko asistirano laparoskopsko kirurško tehniko. Indikacija za operativno zdravljenje temelji zlasti na oceni kliničnega stadija bolezni, histologije tumorja po biopsiji in vrednosti serumskega PSA.

R
Reševalno obsevanje prostate

(ang. salvage radiotherapy)
Gre za obsevanje prostatične lože po biokemičnem recidivu, ki praviloma predstavlja edino možnost ozdravitve. S tem izboljšamo biokemično kontrolo in dosežemo podaljšanje tako bolezensko specifičnega preživetja kot celokupnega preživetja. Z obsevanjem je potrebno začeti čim prej, vsekakor pa pri vrednosti PSA < 0,5 ng/ml. V zadnjem času se meja vrednosti pričetka zdravljenja z obsevanjem spušča pod formalno mejo biokemične ponovitve (0,2 ng/ml) in tako pri obsevanju ob vrednostih PSA 0,01 ng/ml do 0,2 ng/ml govorimo o zelo zgodnjem reševalnem obsevanju.

R
Rihterjeva transformacija

(angl. Richter's transformation)
Preobrazba kronične limfatične levkemije (KLL) v agresivno obliko B-limfoma, najpogosteje difuzni velikocelični B-limfom. Spremljajo jo naglo večanje bezgavk, hepatosplenomegalija in visoke vrednosti LDH.

R
Sacituzumab govitecan

(angl. sacituzumab govitecan)
Sacituzumab govitecan je zdravilo konjugat, ki ga sestavlja humanizirano monokonsko protitelo sacituzumab, ki je kovalentno povezan s SN-38. Sacituzumab se veže na protein Trop-2, ki je izražen pri več kot 90 % trojno negativnih rakov dojk, SN-38 pa je zaviralec topoizomeraze I, ki onemogoči delitev celice. Predvidena je uporaba za zdravljenje razsejanega, trojno negativnega raka dojk.

S
Sarkomatoidna diferenciacija raka ledvice

(ang. sarcomatoid differentiation)
Sarkomatoidna komponenta se lahko pojavi pri katerem koli histološkem podtipu raka ledvic in napoveduje agresivni potek bolezni. Bolniki so ob postavitvi diagnoze pogosto primarno metastatski, bolezen je zelo pogosto odporna na sistemsko zdravljenje, predvsem z zaviralci od tirozina odvisnih kinaz. Nekoliko učinkovitejše je zdravljenje z imunoterapijo.

S
Scintigrafija skeleta

(angl. bone scan, bone scintigraphy)
Preiskava, s katero s pomočjo majhnih količin radiofarkmaka dokažemo motnje v presnovi kostnine. Pokaže tako benigne spremembe (artitis, degenerativne spremembe) kot tudi kostne zasevke, predvsem osteoblastne.

S
Sekretorni karcinom dojk

(ang. Secretory breast carcinoma)
Sekretorni karcinom dojk je zelo redek podtip in predstavlja 1 % invazivnih rakov dojk. Pogosto se pojavlja pri otrocih in mladostnikih, zato je znan kot "juvenilni karcinom". Ima značilne histomorfološke značilnosti. Značilna je prisotnost znotrajceličnega in zunajceličnega sekretornega materiala. Ima dobro prognozo, zelo redko metastazira. Povezan je s translokacijo t(12;15), ki vodi v fuzijo NTRK genov.

S
Sekundarna endokrina rezistenca

(ang. secondary endocrine resistance); sekundarna hormonska rezistenca, sekundarna endokrina odpornost
Ponovitev bolezni po prvih dveh letih dopolnilnega zdravljenja raka ali znotraj 12 mesecev po zaključenem dopolnilnem zdravljenju s hormonsko terapijo. Napredovanje razsejanega raka šest ali več mesecev po začetku zdravljenja s hormonsko terapijo.

S
Sekvenciranje naslednje generacije

(ang. next-generation DNA sequencing, NGS)
Sekvenciranje DNK, ki omogoča določanje nukleotidnega zaporedja več milijonov fragmentov DNK hkrati oziroma paralelno. Uporablja se za sekvenciranje celotnega genoma posameznika ali manjših delov genoma, na primer celotnega eksona ali izbranih genov ali regij.

S
Signalna pot MAPK

(ang. MAPK signalling pathway)
Signalna pot MAPK (z mitogenom aktivirana protein kinaza) se aktivira prek zunajceličnih tirozinkinaznih receptorjev, s pomočjo katerih prek serije znotrajceličih proteinkinaznih kaskad igra odločilno vlogo pri regulaciji celične proliferacije, izražanju genov in preživetju celic. Do nenormalne aktivacije signalne poti MAPK lahko pride zaradi različnih mehanizmov, kot so mutacije na vmesnih molekulah te signalne poti (mutacije BRAF, RAS, KIT).

S
Signalna pot PI3/AKT/mTOR

(ang. PI3/AKT/mTOR signaling pathway)
Je znotrajcelična signalna pot, ki je pomembna pri uravnavanju celičnega cikla. Neposredno je vpletena v rast in proliferacijo celic. Mutacije na genih, vpletenih v signalno pot, povzročijo njeno povečano aktivnost, kar omogoča povečano razmnoževanje in zmanjša apoptozo tumorskih celic. Mutacije v signalni poti najdemo pri številnih rakih.

S
Sindrom Birt-Hogg-Dubé

(ang. Birt-Hogg-Dubé syndrome)
Birt-Hogg-Dubé je zelo redek sindrom, ki prizadene kožo in pljuča ter poveča tveganje za nastanek benignih in malignih ledvičnih tumorjev. Med malignimi ledvični tumorji se v sklopu sindroma najpogosteje pojavlja kromofobni rak ledvic, med benignimi pa onkocitom ledvice. Zanj je značilna mutacija v FLCN genu, ki je odgovoren za nastanek beljakovine folikulin, ki je najverjetneje tumor supresor, kar pomeni, da je odgovoren za nadzor rasti celic.

S
Sindrom nevoidnega karcinoma (Gorlin-Goltzev sindrom)

(ang. Gorlin-Goltz syndrome; sindrom bazalnoceličnega nevusa)
Redka avtosomno dominantna dedna bolezen kože, pri kateri je prisotna mutacija v genu PTCH-1, ki je vključen v signalno pot Hedgehog. Značilen je pojav multiplih bazalnoceličnih karcinomov že v otroštvu in prizadetost drugih organov.

S
Sindrom VHL (sindrom von Hippel-Lindau)

(ang. Von Hippel-Lindau syndrome)
Je redek dedni sindrom, deduje se avtosomno dominantno. Vzrok za nastanek je mutacija gena VHL. kar ima za posledico nastanek različnih tumorjev in cist. Tumorji so lahko maligni (rakavi) oziroma benigni. Ponavadi se začnejo tumorji pojavljati v zgodnji odrasli dobi. Najpogostejši maligni tumorji, ki se lahko razvijejo, so svetlocelični rak ledvice, feokromocitom in nevroendokrini tumorji trebušne slinavke. Med benignimi tumorji so pogosti hemangioblastomi, retinalni angiomi in ciste.

S
Sluznični melanom

(ang. mucosal melanoma)
Redka vrsta melanoma (< 1 %), ki vznikne iz mukoznega epitelija respiratornega, prebavnega in genitourinarnega trakta. Običajno je brez posebnih simptomov, zato ga odkrijemo pozno in ima slabo prognozo.

S
Solitarni kostni plazmocitom

(angl. solitary bone plasmacytoma)
Solitarna masa neoplastičnih monoklonskih plazmatk, lokalizirana v nosilnem delu skeleta (skelet lobanje, hrbtenice in prsnega koša). Bolniki so brez sistemske prizadetosti, brez dodatnih kostnih lezij in kriterijev CRAB. Pogosto napreduje v diseminirani plazmocitom.

S
Solitarni plazmocitom

(angl. solitary plasmocytoma)
Solitarna masa neoplastičnih monoklonskih plazmatk. Predstavlja zgodnji stadij plazmacelične diskrazije, ko so bolniki še brez sistemske prizadetosti, brez dodatnih kostnih lezij in kriterijev CRAB. Ločimo solitarni kostni in ekstramedularni plazmocitom.

S
Somatska mutacija

(angl. somatic mutation)
Sprememba gena, ki nastane po spočetju in vpliva na delovanje gena. Somatske mutacije se lahko pojavijo v katerikoli telesni celici, razen v zarodnih celicah (spermij in jajčece), zato se ne prenašajo na potomce. Spremembe v genu lahko (vendar ne vedno) povzročijo nastanek raka.

S
Stadij B kronične limfocitne levkemije

(angl. Chronic lymphocytic leukemia's stage B)
Je klinična razvojna stopnja, ki temelji na sistemu razvrščanja po Binetu in vključuje koncentracijo hemoglobina večjo od 100 g/L, koncentracijo trombocitov večjo od 100 x 109/L in tri ali več povečanih regij od petih (tipno povečane bezgavke na glavi in na vratu, tipno povečane bezgavke v eni ali obeh pazduhah, tipno povečane bezgavke v dimljah, tipljiva vranica in tipljiva jetra).

S
Stadij C kronične limfocitne levkemije

(angl. Chronic lymphocytic leukemia's stage C)
Je klinična razvojna stopnja, ki temelji na sistemu razvrščanja po Binetu in vključuje koncentracijo hemoglobina manjšo od 100 g/L in koncentracijo trombocitov manjšo od 100 x 109/L ob odsotnosti dokazanih avtoimunskih citopenij. Limfadenopatija in organomegalija na stadij C ne vplivata.

S
Status bezgavk

(ang. lymph node status); prizadetost bezgavk
Status bezgavk nam pove, ali so rakaste celice prisotne tudi v področnih bezgavkah. Pri raku dojk se status bezgavk nanaša na prizadetost pazdušnih bezgavk. Ločimo nodus pozitivne, kjer je dokazana prisotnost rakastih celic v pazdušnih bezgavkah in nodus negativne, kjer razširitev rakastih celic v pazdušne bezgavke ni dokazana.

S
Stereotaktična radiokirurugija

(ang. stereotactic radiosurgery, SRS)
Gre za nekirurško zdravljenje, ki se uporablja za zdravljenje funkcionalnih nepravilnosti in majhnih možganskih tumorjev. Oblika zdravljenja omogoča natančno usmerjeno obsevanje z visokimi odmerki. Obsevanje poteka v eni frakciji.

S
Sterotaktična radioterapija

(ang. stereotactic radiotherapy, SRT)
Gre za posebno obliko obsevanja, pri katerem poteka obsevanje iz različnih kotov. Obsevalni žarki se srečajo na tumorju, kar pomeni visok odmerek obsevanja v tumorju, ter manjši na okolnih tkivih, kar zmanjša tveganje za neželene stranske učinke. Obsevanje poteka v frakcijah.

S
Sunitinib

(ang. Sunitinib)
Je peroralno zdravilo, ki ga uporabljamo za zdravljenje bolnikov z metastatskim rakom ledvičnih celic. Mehanizem delovanja je preko zavore tirozin kinaznih receptorjev ter s tem zavore angiogeneze (tvorba žil), ki je esencialna za razmnoževanje rakavih celic. Priporočen dnevni odmerek je 50 mg dnevno štiri tedne zapored, nato sledi dvotedenski premor. Dnevni odmerek se lahko glede na pojav neželenih učinkov tudi niža. Med najpogostejše neželene učinke, ki jih sunitinib povzroča, sodijo utrujenost, diareja, slabost, zmanjšan apetit, povišan krvni tlak, vnetje ustne sluznice, rumenkasto obarvana koža in sindrom roka-noga.

S
Svetlocelični rak ledvic

(ang. clear cell renal cell carcinoma)
Najpogostejši histološki podtip raka ledvic (pri več kot 80 % bolnikov z rakom ledvic). Ostali redkejši histološki podtipi so: papilarni, kromofobni, medularni.

S
Tamoksifen

(angl. tamoxifen)
Tamoksifen je zdravilo iz skupine selektivnih modulatorjev estrogenskih receptorjev. V obliki aktivnega presnovka (hidroksitamoksifen) deluje v tkivu dojke kot antagonist estrogenskega receptorja; ker v endometriju maternice deluje kot njegov agonist, ga lahko kategoriziramo kot mešano agonist/antagonistično učinkovino. Zdravilo je indicirano tako za dopolnilno zdravljenje hormonsko odvisnega raka dojk pri ženskah in moških ter za zdravljenje metastatskega raka dojk, pri katerih je bolezen napredovala po antiestrogenskem zdravljenju.

T
Tankoigelna biopsija

(angl. Fine Needle Aspiration, FNA; Fine Needle Biopsy); aspiracijska biopsija s tanko iglo, ABTI
Biopsija tumorja, pri kateri s tanko iglo pridobimo celice iz tkiva za citološko preiskavo.

T
Tarčna zdravila

(ang. targeted therapy); tarčno zdravljenje
Zdravila, ki vsebujejo male molekule in protitelesa in delujejo na prepoznane tarče oziroma receptorje v rakavi celici. Delujejo lahko tudi na celice tumorskega veziva in žilja in z vezavo preprečijo rast ter delovanje teh celic. Delovanje na določeno tarčo v rakavi celici vodi v boljšo učinkovitost in manjšo toksičnost zdravila.

T
Tekočinska biopsija

(angl. liquid biopsy)
Test, ki se uporablja za dokaz krožečih tumorskih celic ali tumorske DNK v krvnem obtoku in meri njihovo raven.

T
Transuretralna resekcija prostate (TURP)

(ang. transurethral resection of the prostate)
Je minimalno invazivni poseg, kjer s pomočjo resektoskopa skozi sečnico vstopimo v mehur in odstranimo del prostate. Poseg se uporablja pri stanjih, kjer povečana prostata povzroča težave z odvajanjem urina, torej večinoma pri povečani prostati, lahko pa se uporabi tudi pri raku prostate.

T
Trastuzumab

(angl. trastuzumab)
Trastuzumab je humanizirano monoklonsko protitelo, namenjeno zdravljenju rakov, ki na površini rakastih celic prekomerno izražajo receptor HER2. Trastuzumab se na veže na HER2 beljakovino in tako upočasni oz. prepreči rast tumorske celice. Uporablja se tako za zdravljenje zgodnjega kot lokalno napredovalega in razsejanega HER2 pozitivnega raka dojk. Uporablja se ga lahko samostojno ali v kombinaciji z drugimi zdravili.

T
Trastuzumab derukstekan

(angl. trastuzumab deruxtecan)
Trastuzumab derukstekan je konjugat protitelesa in zdravila, ki vključuje protitelo trastuzumab, usmerjeno proti HER2 in derukstekan, ki je zaviralec topoizomeraze I (derivat eksatekana). Uporablja se za zdravljenje bolnikov z lokalno napredovalim inoperabilnim ali metastatskim HER2 pozitivnim rakom dojk, ki so v sklopu zdravljenja prejeli vsaj dva ali več predhodnih režimov na osnovi anti-HER2.

T
Trastuzumab emtanzin

(angl. trastuzumab-emtansine); T-DM1
T-DM1 je zdravilo konjugat, ki ga sestavlja humanizirano monoklonsko protitelo trastuzumab, ki je kovalentno povezan s citotoksičnim sredstvom DM1. Trastuzumab ustavi rast rakavih celic z vezavo na receptor HER2, emtanzin pa se vnese v celico, se tam katalizira v lizosomih, iz katerih se sprostijo kataboliti, ki vsebujejo DM1. Ti se nato vežejo na tubulin, povzročijo mitotični zastoj in celično smrt. T-DM1 se uporablja kot samostojno zdravilo, kot dopolnilno zdravljenje in za zdravljenje razsejanega HER2-pozitivnega raka dojk.

T
Trojno negativni rak dojk

(ang. triple negative breast cancer, TNBC)
Od 10 do 15 % rakov dojk. Izraz trojno negativen se nanaša na dejstvo, da rakave celice na svoji površini ne izražajo niti hormonskih receptorjev niti HER2 receptorjev.

T
Tukatinib

(angl. tucatinib)
Tukatinib je novo zdravilo iz skupine zaviralcev tirozin kinaze. Uporablja se ga v kombinaciji s trastuzumabom in kapecitabinom za zdravljenje bolnikov z napredovalim inoperabilnim ali metastatskim HER2-pozitivnim rakom dojk, vključno s tistimi z možganskimi zasevki, ki so v sklopu zdravljenja metastatske bolezni prejeli vsaj enega ali več predhodnih režimov na osnovi anti-HER2.

T
Tumorektomija

(ang. lumpectomy); ohranitvena operacija
Poseg, pri katerem kirurg odstrani samo tumor in majhen rob normalnega tkiva ob tumorju, večina kože dojke in tkiva pa ostane na mestu.

T
Tumorsko breme

(ang. tumor burden); breme rakave bolezni
Nanaša se na število rakavih celic, velikost tumorja ali število ter mesto zasevkov v telesu.

T
Tumorsko mutacijsko breme

(ang. tumor mutational burden, TMB)
Je opredeljeno kot skupno število nesinonimnih mutacij na kodirno območje tumorskega genoma. Določi se z genomskim profiliranjem vzorca tumorskega tkiva. Višji kot je TMB, bolj je tumor imunogen in večja je verjetnost za odgovor na zdravljenje z imunoterapijo.

T
Visceralna bolezen

(ang. visceral disease); visceralni zasevki
Prisotnost zasevkov (metastaz) v notranjih organih – jetrih, pljučih, plevri, možganih. Izid zdravljenja bolezni je pri bolnikih s prisotnimi visceralnimi zasevki slabši kot pri bolnikih brez visceralnih zasevkov.

V
Visceralna kriza

(ang. visceral crisis)
Prisotnost visceralnih zasevkov, ki povzročajo hudo disfunkcijo organov. Predstavlja klinično indikacijo za zdravljenje s terapijo s hitrim učinkom.
Karcinoza mening; jetrni zasevki, ki povzročajo narašanje vrednosti bilirubina, jetrnih transaminaz; limfangiokarcinoza pljuč; pljučni zasevki, ki povzročajo respiracijsko insuficienco.

V
Vismodegib

(ang. vismodegib)
Peroralni selektivni zaviralec receptorja SMO, ki je vključen v signalno pot Hedgehog. Z vezavo na receptor zavre proces signalizacije in rast tumorja. Uporablja se v prvi liniji zdravljenja lokalno napredovalega in razsejanega bazalnoceličnega karcinoma.

V
Vnetni rak dojk

(ang. inflammatory breast cancer, IBC)
Gre za redko, agresivno in invazivno obliko raka. Kaže se kot oteklina in rdečina na dojki, daje vtis pomarančaste kože, predel je topel na otip. Za rdečino je ponavadi tipen slabo odmejen tumor ali pa tumor sploh ni tipen.

V
Zamejitvena diagnostika pri raku prostate

(ang. staging)
Z izrazom zamejitvena diagnostika zajamemo slikovne preiskave, ki jih opravimo z namenom ugotovitve razširjenosti bolezni. Pri bolnikih z rakom prostate, pri katerih glede na vrednost PSA in oceno Gleason obstaja visoko tveganje za oddaljene zasevke, opravimo scintigrafija okostja in CT trebušnih ter prsnih organov.

Z
Zarodna mutacija

(ang. germline mutation); podedovana mutacija
Sprememba, mutacija gena v spolni celici (jajčecu ali semenčici), ki vpliva na delovanje gena. Mutacija se prenese s staršev na potomce.

Z
Zasevki mešanega tipa

(angl. mixed metastase); mešani zasevki
Gre za sočasno prisotnost zasevkov osteolitičnega in osteoblastnega tipa oz. gre za stanje, ko imajo zasevki hkrati osteolično in osteoblastno komponento. Zasevki mešanega tipa so pogosti pri gastrointestinalnih rakih, ploščatoceličnih rakih. Čeprav so pri raku dojk zasevki najpogosteje osteolitični, pri od 15 do 20 % najdemo tudi osteoblastne in mešane zasevke.

Z
Zaviralci ali inhibitorji BRAF in MEK

(ang. BRAF/MEK inhibitors)
Kombinacija tarčne terapije, ki se uporablja v pooperativnem zdravljenju malignega melanoma ter v sistemskem zdravljenju lokalno napredovalega in razsejanega malignega melanoma z mutacijo v genu BRAF V600.

Z
Zaviralci aromataze

(angl. Aromatase Inhibitors); aromatazni inhibitorji
Zaviralci aromataze so skupina zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje raka dojk pri postmenopavznih ženskah s hormonsko odvisnim rakom. Uporabljajo se za dopolnilno zdravljenje in za zdravljenje metastatskega raka dojk. Delujejo tako, da preprečujejo delovanje aromataze (encima, ki katalizira ključni korak aromatizacije v sintezi estrogena) in tako preprečijo njegov nastanek. Delimo jih na steroidne in nesteroidne. Predstavniki skupine so letrozol, anastrazol in ekzemestan.

Z
Zaviralci CDK 4/6

(ang. CDK 4/6 inhibitors); zaviralci od ciklina odvisnih kinaz
Zdravila, ki zavirajo delovanje od ciklinov odvisnih kinaz. Gre za encime, ki so potrebni za delitev celic. Zaviralci CDK 4/6 prekinjajo signale, ki spodbujajo proliferacijo rakavih celic. Uporabljajo se za zdravljenje razsejanega, hormonsko odvisnega HER2 negativnega raka dojk.

Z
Zaviralci kontrolnih točk

(ang. immune checkpoint inhibitors); zaviralci nadzornih točk:
Zdravila, ki blokirajo beljakovine, imenovane kontrolne točke, ki jih tvorijo nekatere vrste celic imunskega sistema, kot so celice T in nekatere rakave celice. Te kontrolne točke pomagajo preprečiti, da bi bili imunski odzivi premočni in včasih preprečujejo, da bi celice T ubijale rakave celice. Ko so kontrolne točke blokirane, lahko celice T uničijo rakave celice. Primeri beljakovin kontrolnih točk, ki jih najdemo na celicah T ali rakavih celicah, vključujejo PD-1 / PD-L1 in CTLA-4 / B7-1 / B7-2.

Z
Zaviralci tirozin kinaz

(angl. Tyrosine-Kinase Inhibitors; TKi)
Skupina zdravil, ki zavirajo tirozin kinaze. Tirozin kinaze so encimi, odgovorni za aktivacijo številnih beljakovin. Le ti se aktivirajo med procesom fosforiacije, korak, ki ga zaviralci tirozin kinaz preprečijo. Predstavniki skupine, ki jih uporabljamo pri zdravljenju HER2 pozitivnega raka dojk, so lapatinib, tukatinib in neratinib.

Z
Zdravila konjugati

(ang. antibody-drug conjugate, ADC); konjugat protitelesa in zdravila
Zdravila, sestavljena iz monoklonskega protitelesa, ki je kemično povezano z zdravilom (citostatikom). Monoklonsko protitelo se veže na določene beljakovine ali receptorje, ki jih najdemo na rakavih celicah. Povezano zdravilo vstopi v te celice in povzroči njihovo smrt, ne da bi škodovalo drugim celicam.

Z
Zmrzli rez

(angl. Frozen Section), zaledeneli rez
Gre za hiter, intraoperativni postopek izdelave kirurškega preparata, ki omogoča hitro analizo vzorca.

Z
Zniževanje stadija

(ang. down-staging); znižanje stadija raka
Do znižanja stadija najpogosteje pride po dobrem odgovoru na neoadjuvantno zdravljenje. Le to lahko tumor tako zmanjša, da lahko zmanjšamo obseg operativnega zdravljenja (namesto mastektomija, tumorektomija; namesto disekcije pazdušnih bezgavk, biopsija varovalne bezgavke).

Z
Zoledronska kislina

(angl. zoledronic acid, zolendronate); zolendronat
Zdravilo iz skupine bisfosfonatov, ki se uporablja za zdravljenje osteoporoze, hiperkalcemije, preprečuje izgubo kostne gostote, uporablja se pri preprečevanju zlomov in bolečine pri kostnih zasevkih. Aplicira se intravensko.

Z

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.